කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – අසූ වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 73 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 74 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 75 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 76 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 77 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 78 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 79 කොට​ස

 

පසුගිය සතියේ සඳහන් කළා වගේම අද ලිපියේ අවසානයත් සමඟ කාම සූත්‍රයේ අවසාන ප්‍රකරණ දෙක පමණයි අපිට ඉදිරියට කියවන්න  ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙමනම් වැඩිපුර අනන් මනන් කතා කරන්නැතුව පහුගිය සතියෙ අපි නවත්තපු තැනින්ම වැඩේ පටන් ගමු.

ඔබට මතක ඇති ගණිකාවක් සඳහා වන අර්ථය හෝ අනර්ථය පිළිබඳ යෝගවල සම්මිශ්‍රණයක් යෙදෙන අවස්ථා වලදී සාමාන්‍යයෙන් තමන් යොමුවිය යුත්තේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ තම මිතුරන් සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව අවසාන තීරණය ගත යුතු බව වත්ස්‍යාන පඬිතුමා සඳහන් කළා.

ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයටම ධර්ම කාම යන දෙකටත් සුදුසු ආකාරයේ උදාහරණ තමාගේ පැරණි අත්දැකීම් තුළින්ම සපයා ගත යුතු වන අතර මෙම යෝග එකින් එක හා මිශ්‍ර කිරීම සහ හුවමාරු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුයි.

ඇතැම් අවස්ථාවල විටයන් (මීට පෙර ප්‍රකරණ වල විට යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන වර්ගයේ පුද්ගලයන් ද යන්න පිළිබඳව අපි විස්තර කළා) කිහිප දෙනෙකු එක්ව රූපජීවාවක පරිහරණය කිරීම ගෝෂ්ඨි පරිග්‍රහ ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී ගණිකාවක් විසින් ඔවුන් සියළු දෙනා අතර ගැටුම් ඇති කරමින් ඔවුන්ගේ ධනය තමන් වෙත ඇද ගැනීමට කටයුතු කිරීමට නිරායාසයෙන්ම පෙළඹෙනවා

එසේම, කුමන ආකාරයේ දේවල් දෙන පුද්ගලයන්ට ප්‍රමුඛව සැලකිය යුතු දැයි තමන් විසින් තම දුවට උපදෙස් ලබාදී ඇති බවට තම මෑණියන් ලවා එවැනි තැනැත්තන්ට කියවීමට ගණිකාවක් වගබලා ගත යුතුයි.

කෙසේ වෙතත් මෙවැනි අවස්ථාවල දී අදාළ පුද්ගලයන් තරගයකට මෙන් ගණිකාවකගේ කටයුතු ඉටු කිරීමට පෙළඹෙන අතර ඇය සැම විටම තමාගේ මුඛ්‍ය කර්තව්‍යය කෙරෙහි ඇති අවධානය කිසි ලෙසකින්වත් බැහැර නොකළ යුතුයි.

මෙවැනි ගෝෂ්ඨි පරිග්‍රහවලදී එක් අයෙකුගෙන් හෝ සියල්ලන්ගෙන් ධනය ලැබිය හැකි වන්නා සේම එක්  අයෙකුගෙන් හෝ සියල්ලන්ගෙන්ම අනර්ථ පිණිස ද හේතු විය හැකිය. ඒ ආකාරයටම පිරිසෙන් කීප දෙනෙකුගෙන් ධනයත්, පිරිසෙන් කිහිප දෙනකුගෙන් අනර්ථයත් ඇයට සිදු විය හැකිය. මෙවැනි අවස්ථා සඳහා සමන්ත යෝග යන නම කාම සූත්‍රය භාවිතා කරනවා.

මේ ආකාරයටම අර්ථ සංශය සහ අනර්ථ සංශය කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට යොදා ගත යුතු අතර අවස්ථානුකූලව ධර්මය සහ කාමය අතර සම්මිශ්‍රණය කිරීමද සිදුකළ යුතුයි.

කුම්භදාසිය, පරිවාරිකාව, කුලටාව, ස්වෛරිණිය, නටීය, ශිල්පකාරිකා, ප්‍රකාශ විනෂ්ටාව, රූප ජීවාව, ගණිකාව ආදී සියල්ලන්ම වේශ්‍යා ගණයට වැටෙති.

එවැනි වේශ්‍යාවන්ගේ ස්වභාවය අනුව ඔවුන් වෙත පැමිණෙන පුද්ගලයන් ද වෙනස් වන අතර ඔවුන් මගින් ලැබෙන තෘප්තිය, ධනය ලබා ගැනීමේ ක්‍රමය, පලවා හැරීමේ ක්‍රමය යළි එක් වීමේ ක්‍රමය, ලාභ විශේෂ, අර්ථ අනර්ථ අනුබද්ධ සහ සංශය විචාර යන සියල්ලම පසුගිය ප්‍රකරණ තුළ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට ලක් කරනු ලැබුවා. 

අවසාන වශයෙන් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා තමන් විසින් එම ප්‍රකරණ වල සඳහන් කළ කරුණු මේ ආකාරයට සංක්ෂිප්තව දක්වනු ලබනවා.

පුරුෂයන්ට මෙන් ම ස්ත්‍රීන්ටද සම්භෝග සැපත ඉතා වැදගත් වන අතර කාම ශාස්ත්‍රය හැදෑරීම ඔවුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා බෙහෙවින් හේතු සාධක වනු ඇත. එහෙත් එම ශාස්ත්‍රය විචාර පූර්වකව අධ්‍යයනය කිරීම ස්ත්‍රීන්ගේ ප්‍රයෝජනය තවත් දෙගුණ තෙගුණ කරනු ඇත.

ස්ත්‍රීන් අතර අනුරාගය සඳහා තම මුල් තැන දෙන්නන් මෙන්ම අනුරාගය සහිතව ධනයට මුල්තැන දෙන්නන් වශයෙන් කොටස් දෙකක් සිටිති. ඔවුන් අතරෙන් අනුරාගය සඳහා මුල් තැන දෙන්නන් සඳහා කටයුතු කළ ආකාරය මුල් කොටසින් විස්තර වූ අතර පසු කොටස්වලින් ධනයට මුල් තැන ලබා දෙන අනුරාගවත් ස්ත්‍රීන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සිදුවිය.

ඔන්න ඔය විදිහට අර්ථ අනර්ථ අනුබද්ධ සංශය ප්‍රකරණය නිමාවට පත්වනවා. තව අපිට කියවීම සඳහා ඉතිරි වෙන්නේ කාම සූත්‍රයේ අවසාන ප්‍රකරණ දෙක වන සුභගකරණ වශීකරණ වෘෂ්‍ය යෝග ප්‍රකරණය සහ නෂ්ටරාග ප්‍රත්‍යානයන වෘද්ධි චිත්‍රයෝග ප්‍රකරණය පමණයි.

එහෙමනම් ඉතිං වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක ගැන ඔබේ අදහස් පළ කළා නොකළා වුණත් මිතුරන් අතර වගේම වට්ස්ඇප් ගෘප්වල සහ ස්ක්‍රීට් ෆේස්බුක් ගෘප්වල එහෙම ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *