කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැට අට වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

 

 

මතක ඇතිනේ පහුගිය සතියේ අපි කාම සූත්‍රයේ තවත් එක් අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි අපිට ඒ “අර්ථාගමෝපය විරක්ත ප්‍රතිපත්ති නිෂ්කාෂණක්‍රම ප්‍රකරණය” කියවලා ඉවර කරන්න නම් බැරි වුණා. අපි අද මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න උත්සාහ කරමු.

අපි ඒ ප්‍රකරණය අවසානයේදී සඳහන් කරපු ආකාරයට ගණිකාවක් තම මිතුරියන් සමග ඔවුන්ට ලැබෙන අධික ආදායම් ගැන කතා කිරීමේදී තමන්ටත් ලඟදීම ඒ ආකාරයේ ආදායමක් ලැබෙනු ඇතැයි මදක් ලැජ්ජාවෙන් මෙන් ඔහු ඉදිරියේ පැවසීම කළ යුතුයි.

තමන් සමග  කලින් සම්බන්ධ වී සිටි අයෙක් තමන්ගෙ දැඩි විරෝධය මධ්‍යයේම වැඩි මුදලක් දෙන බව පවසමින් තමන්ට සමීප වීමට උත්සාහ දරන බවත් පැවසිය යුතුයි.

ඔහුගේ විරුද්ධවාදීන් විවේචනය කරන ගමන් ඔවුන්ගේ ත්‍යාගශීලීත්වය පිළිබඳව වර්ණනා කිරීම කළ යුතුයි.

යම්කිසි හෙයකින් මෙවැනි උපක්‍රම වලට හසු නොවී ඇයගෙන් මිදීමට ඔහු උත්සාහ කරන්නේ නම් ඔහුගේ වෙනස්වීම හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ පිළිබඳව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ඊළඟට විස්තර කරනවා. එතුමා එහිදී ඔහුගේ මුහුණෙන් පවා ඒ පිළිබඳව දළ අදහසක් ලබා ගත හැකි බව පවසනවා.

 • ඔහු විසින් දෙනු ලබන දේවල් අඩුවෙන් දීමට තැත් කරන අතර ඇතැම්විට උපක්‍රමශීලීව ඇයව පසුව මගහැරීමට සිතා වැඩිපුර ලබා දෙයි.
 • ඇයගේ තරඟකාරියන් සමඟ සබඳතා ඇතිකර ගනියි.
 • එකක් කියා තවත් ක්‍රියාවක නිරත වේ.
 • පොරොන්දු අමතක කර දමමින් තමන් කීවේ එසේ නොවන බව පවසයි.
 • ඇයගේ විරුද්ධවාදීන් සමඟ ඉඟියෙන් කතා කරයි.
 • නිදහසට විවිධ හේතු දක්වමින් ඇය සමඟ නොරැඳෙමින් වෙනත් අය සමඟ රැඳෙයි.
 • ඇය විසින්  නෙරපා හරිනු ලැබූ විවිධ සේවකයන් සමග  ඇසුරක් තබාගනියි.
 • අදාළ පුද්ගලයාගේ මුදල්වලින් ඇය විසින් මිලට ගත් භාණ්ඩවල අයිතිය ඇත්තේ තමන්ට බව හැඟෙන අයුරින් කටයුතු කරයි.
 • ඇගේ ණයකරුවන් සමග තර්ක කරමින් ඔවුන් ඇයට විරුද්ධව නඩු මඟට බැස්සා වුවද තමන්ට ගැටළුවක් නොමැති බව පවසයි.

මේ ආකාරයට තමන්ට පෙරදී උදව් කළත්  නැවත නැවතත් මුදල් නොදෙන පුද්ගලයා හඳුනාගන්නා ගණිකාව ඔහුව තම සමීප ආශ්‍රයෙන් නෙරපා හැරීමට විවිධ උපක්‍රම අනුගමනය කරයි. එහිදී එම පුද්ගලයා දිළිඳු බවට පත්ව සිටින්නේ නම් අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව වුවද ඔහුව තම නිවසෙන් බැහැර කිරීමට ඇය ක්‍රියා කරනු ලබයි.

ඊට පෙර ඇගේ එම ස්වභාවය හඳුනාගත හැකි ගති ලක්ෂණ කීපයක් පිළිබඳව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ඊළඟට විස්තර කරනවා.

 • ඔහු අකමැති දේවල් වල නිරත වීම.
 • ඔහුව නින්දාවට පත්වෙන ආකාරයේ විව්ධ ක්‍රියාවල යෙදීම. 
 • ඔහු සමඟ වාද කිරීමේදී තොල් සපා ගැනීම.
 • කෝපයට පත්වී අඩි පොළොවේ ගැසීම.
 • ඔහුට කිසිදු වැටහීමක් නැති කරුණු පිළිබඳව අදාළ නොවන ලෙස කතා කරමින් ඔහු මෝඩයෙකු බව ඒත්තු ගැන්වීමට උත්සාහ කිරීම.
 • ඔහු දන්නා කරුණ පිළිබඳව උපහාසයෙන් කතා කරමින් ඒ පිළිබඳව දැනුම උසස් තත්ත්වයේ නොපවතින බව තමාට වැටහෙන බව පැවසීම.
 • ඔහු ආඩම්බර වන කරුණු සමච්චලයට ලක් කිරීම.
 • අධික ලෙස ධනවත් පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කිරීමට පෙළඹීම.
 • ඔහු දෙස නොබැලීම. 
 • ඔහුගේ ඇති දුර්වලතා වලට සමාන දුර්වලතා ඇති පුද්ගලයන්ට දෝෂාරෝපණය කිරීම.
 • ඔහු පැමිණි විට තමන්ට නිදහසේ විසීමට අවශ්‍ය වන බව පවසමින්  ඔහුට බැහැර වන්නට පැවසීම.
 • ඔහු විසින් අනුගමනය කරනු ලබන සංසර්ග උපක්‍රමවලින් තෘප්තියක් නොලැබෙන බවට චෝදනා කිරීම.
 • තමන්ගේ උකුල් පෙදෙසට ප්‍රතිකාර ලබාගන්නවා යැයි පවසමින් ඔහු මගහැරීම.
 • දත් සහ නිය සලකුණු තැබීමට විරෝධය පළ කිරීම.
 • වැළඳ ගන්නා විට පිළිකුලක් දක්වමින් ඔහුව ඉවත් කිරීම.
 • මුළු ශරීරය සහ අවයව දැඩි බවට පත් කිරීම.
 • කලවා ප්‍රදේශය සහ පාද ප්‍රදේශ තද බවට හැරවීම.
 • තමන් දැඩි නිදිමතකින්  පෙළෙන බව පවසමින් ඔහු වෙතින් ඉවතට යෑම.
 • සංසර්ගයේ යෙදීමේදී පීඩාවට පත් වූ බව පවසමින් ඔහුට නිකරුණේ දොස් නැගීම.
 • ඔහුගේ ශාරීරික දුබලතා හාස්‍යයට ලක් කිරීම.

 

මේ ප්‍රකරණයත් කාම සූත්‍රයේ තවත් එක් දීර්ඝ ප්‍රකරණයක් නිසා අපිට අද කියවලා ඉවර කරන්න අපහසුයි. ලබන සතියේ අපි නැවතත් මේ ප්‍රකරණයේ ඉතිරි කොටස කියවමු. එහෙමනම් ඉතිං වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක ඔබ දන්න සුපුරුදු ස්ථානවල ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.