කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැට හත් වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

 

ඔන්න අපි සති තුනකට විතර පස්සේ කාම සූත්‍රයේ තවත් අලුත්ම අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවන්න යන්නේ. මේ ප්‍රකරණයේ නම විදිහට සඳහන් වෙන්නේ “අර්ථෝගමෝපාය – විරක්ත ප්‍රතිපත්ති නිෂ්කෂණක්‍රම ප්‍රකරණය”. අනිවාර්යෙන්ම ඔබට ප්‍රකරණයේ නමම තේරුම් ගන්න අපහසු ඇති. නමුත් ප්‍රකරණය කියවගෙන යද්දි මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා ඔබටම පැහැදිළි වෙයි.

ස්ත්‍රියක් කෙරෙහි ඇලුණු පුද්ගලයෙකුගෙන් මුදල් ලබාගන්න ආකාරය ක්‍රම දෙකකට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්.

 

1.ස්වභාවික ක්‍රමය 

2.ප්‍රායන්තික ක්‍රමය

 

ස්වභාවික ක්‍රමය කියලා අදහස් කරන්නේ නිරායාසයෙන්ම ඒ පුරුෂයා විසින් ස්ත්‍රිය සඳහා ධනය වැය කිරීම.

ප්‍රායන්තික ක්‍රමය විදිහට අදහස් කරන්නේ ස්ත්‍රිය විසින් උපාය උපක්‍රම භාවිතා කරලා පුරුෂයාගෙන් මුදල් ලබාගැනීමට.

ස්වභාවික ක්‍රමය මගින්  අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා ධනය ලැබෙන්නේ නම් ඒ සඳහා වෙනත් උපක්‍රම, ඒ කියන්නේ  ප්‍රායන්තික ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතු නැහැයි කියන එක විවිධ විද්වතුන්ගේ මතය බව කියන වත්ස්‍යායන පඬිතුමා, තමන් බලාපොරොත්තු වන මුදල ස්වභාවික ආකාරයට ලැබෙන පසුබිමක උපක්‍රම අනුගමනය කිරීම මගින් එම මුදල් දෙගුණ තෙගුණ කර ගත හැකි බව සඳහන් කරනවා.

ඊට පස්සේ පස්සේ එතුමා විස්තර කරන්නේ  ඒ සඳහා කාන්තාවන් භාවිතා කරන උපක්‍රම කීපයක්…

 

 1. තමන්ට අවශ්‍ය විවිධ ද්‍රව්‍ය, ඒ කියන්නේ ආහාරපාන ආදිය වෙළෙන්දන්ගෙන් ණයට ලබා ගත් බව හෝ තමන් සතු ආභරණ ආදිය උගස් තැබීමෙන් ලබා ගන්නා මුදලින් ලබාගත් බව හඟවමින් ඒවා යළිත් ගෙවීමට මුදල් ඉල්ලා ගැනීම.
 2. ඔහු ඉදිරියේ නිරන්තරයෙන්ම ඔහුගේ ධනවත් බව සහ පරිත්‍යාගශීලීත්වය ප්‍රශංසාවට ලක් කිරීම.
 3. වත්පිළිවෙත් සමාදන් වීමට සහ විවිධ සමාජ සේවා කටයුතු සඳහා මුදල්  අවශ්‍ය බව සඳහන් කරමින් ඒ සඳහා මුදල් දීමට ඔහුව පොළඹවා ගැනීම.
 4. රාත්‍රී කාලයේ ඔහුව මුණගැසීමට පැමිණෙන අවස්ථාවකදී තමන්ගේ ආභරණ කොල්ලකෑමකට ලක් වූ බව පවසමින් මුදල් ඉල්ලීම.
 5. ගිනි ගැනීම ආදී හදිසි විපතක් නිසා තමන් සතු සියල්ල නැති වූ බව පවසමින් ඔහුගෙන් යැපීම.
 6. ඔහුගේ සමීපතම මිතුරන් හෝ සේවකයන්  සමඟ සබඳතාවක් ඇති කරගෙන, තමන්ගේ ආභරණ විකුණා දැමීමට හෝ උකස් තැබීමට සිදු වූ බව ඔවුන් ලවා කියවීම.
 7. ඔහුගේ විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා, උදාහරණයක් ලෙස තමන් වෙතට ඔහු පැමිණි විට ඔහුට සත්කාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විවිධ දෑ ඔහු ඉදිරියේම ණයට ගැනීම සහ ඒ සඳහා විරුද්ධ වන තම මව සමග ගැටුම් ඇති කර ගැනීම.
 8. විවිධ  විවාහ මංගල ආදී උත්සව සඳහා සහභාගී වීමට ගොස් තමන්ට ත්‍යාග ලෙස දීමට කිසිවක් නොමැති බව පැවසීම.
 9. යම් අයෙකුගේ උත්සවයකට යෑමට පෙර ඒ අය විසින් තමන්ට ලබාදෙන තෑගි පිළිබඳව ඔහු දැනුවත් කරමින් තමන්ට ඒ ආකාරයෙන් තෑගි ලබාදීමට ශක්තියක් නොමැති බව ශෝකයෙන් යුතුව පැවසීම.
 10. රූපලාවණ්‍ය කටයුතු සඳහා මුදල් අවශ්‍ය බව වක්‍රාකාරයෙන් පැවසීම.
 11. වරින් වර අදාළ පුද්ගලයා වෙත තම ආර්ථික අපහසුකම් මධ්‍යයේ වුවත් මිල අධික තෑගි ලබාදීම.
 12. තම රෝගාබාධාදිය සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය  මුදල් ඉල්ලා සිටීම.
 13. ඔහුගේ සමීපතම මිතුරන් යම් ගැටළුවකට මැදිහත් වූ විට එම අවස්ථාවේ ඔවුන්ට පිළිසරණ විය යුතු බව පැවසීම.
 14. විවිධ කාන්තාවන්ගේ දොළදුක් ආදියට පිහිටවීමට තමන්ට මුදල් අවශ්‍ය බව පැවසීම.
 15. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අදාළ පුද්ගලයා වෙනුවෙන් තම ආභරණ කොටසක් විකුණා දැමීම.
 16. ඔහු ඉදිරියේ දී තමන් සතු වටිනා බඩු බාහිර ආදිය වෙළෙන්දන්ට විකිණීමට පෙර ඔවුන් සමග කේවල් කිරීම.
 17. තම මිතුරියන් සමග ආභරණ ආදිය හුවමාරු කරමින්, මිතුරියන්ගේ ආභරණ තමන්ගේ ආභරණවලට වඩා කෙතරම් උසස්ද යන්න පැවසීම.
 18. ඔහු විසින් විවිධ අවස්ථාවල තමන්ට ලබාදෙන ලද  තෑගි සහ මුදල් ආදිය පිළිබඳව ගෞරවයෙන් කතා කරමින් ඔහුට ප්‍රශංසා කිරීම.
 19. තම මිතුරියන්ට ලැබෙන තෑගි සහ මුදල් පිළිබඳව  විවිධ අය ලවා කියවීම.
 20. තම මිතුරියන් සමග තමාට ලැබුණු සහ නොලැබුණු වත්කම් පිළිබඳව  ඔහු සමීපයේ දී කතා කිරීම.

 

ලබන සතියේදීත් අපිට මේ ප්‍රකරණය කියවන්න වෙනවා. එහෙමනම් ඉතිං වෙනදා පුරුදු විදිහට මේ ආටිකල් එක ඔබට පුරුදු තැන්වල ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.