කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැත්තෑ තුන්වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

 

 

ඔන්න ආපහු සති කීපයකට පස්සෙ අපිට අද කාමසූත්‍රයේ අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවන්න අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රකරණයේ නම සඳහන් වෙන්නේ ලාභ විශේෂ ප්‍රකරණය ලෙසටයි. පසුගිය දවස් වල කියවපු ප්‍රකරණ වගේම මේ ප්‍රකරණයත් ගණිකාවන්ගේ ස්වභාවය පිළිබඳව කියවෙන ප්‍රකරණයක්.

තමන් වෙතට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩිවීමත් සමඟ එක් අයෙකුට පමණක් සීමා වීම ගණිකාවකට ලාභ සහගත වන්නේ නැහැ.

ගණිකාවක් විසින් තමන්ගේ ගාස්තුව තීරණය කිරීමේදී තමන් වාසය කරන ප්‍රදේශය, රටෙහි ගතවන කාලය, තමන්ගේ තත්ත්වය, තමන්ට ඇති ඉල්ලුම සහ අනෙකුත් ගණිකාවන් විසින් අය කරන මුදල් පිළිබඳව නිසි පරිදි සිතා එම මුදල තීරණය කළ යුතුයි.

තමන් වෙතට ආකර්ෂණය කරගත හැකි පුද්ගලයන් වෙත  උපාය දූතයා යැවිය යුතු අතර ඔවුන් මගින් අදාළ පුද්ගලයන් පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට  කටයුතු කළ යුතුයි.

එක් අයෙකුගෙන් අධික ලෙස ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගත හැකි නම් ඔහුගේ බිරිඳක් ලෙසට දැනෙන අයුරින් ඔහුට සැලකිලි දැක්විය යුතුයි.

යම්කිසි අවස්ථාවක පුරුෂයන් කිහිපදෙනෙකු විසින් ගණිකාවකගේ සේවය ඉල්ලා සිටින විට සහ ඔවුන් විසින් ලබාදෙන මුදලත් සමාන වන අවස්ථාවක ගණිකාවක් විසින් තමන්ට ප්‍රියමනාප අනෙකුත් දේ වැඩිපුරම ලබා දෙන පුද්ගලයා තෝරා ගැනීම සිද්ධ කරන බව පුරාණ ආචාර්යවරුන්ගේ මතය වන බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා සඳහන් කරනවා.

නමුත් තමන්ගේ අදහස වන්නේ සියළුම කටයුතු මුදල් මූලික කරගෙන සිදුවන නිසා, වැඩිපුර මුදල් ලබා දෙන තැනැත්තාට  ප්‍රමුඛතාවය ලබාදිය යුතු බව ඉන් අනතුරුව එතුමා කියනවා.

රන්, රිදී, තඹ, පිත්තල ආදී එකල සමාජයේ වැඩි වටිනාකමක් යුක්ත වන වස්තූන් රාශියක ලයිස්තුවක් සඳහන් කරමින් අදාළ පුද්ගලයා විසින් ගණිකාව වෙත ලබා දෙන්නේ කුමක් ද යන්න පිළිබඳව සහ එහි වටිනාකම පිළිබඳව ගණිකාවකට අවබෝධයක් තිබිය යුතු බව එතුමා අවධාරණය කරනවා.

යම්කිසි අවස්ථාවක එක හා සමාන ධනවත් බවකින් යුතු පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පැමිණෙන අවස්ථාවකදී ඔවුන් දෙදෙනා අතරින් අතිශය ජනප්‍රිය තැනැත්තා හෝ  වඩාත්ම ප්‍රභාමත් සහ ගුණවත් තැනැත්තා තෝරා ගැනීම කළ යුතුයි.

අතිශයින්ම අනුරාගවත් පුද්ගලයාට වඩා අතිශයින්ම ත්‍යාගශීලී  පුද්ගලයාට ගණිකාවන් අතර වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් ලැබෙන බව යළිත් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා සඳහන් කරනවා.

අතිශයින්ම අනුරාගවත් පුද්ගලයින් බොහෝ විට ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයන් නොවන අත‍ර උපායශීලී වීමෙන් ඔහුගෙන් ධනය ලබා ගැනීමට ගණිකාවක් කටයුතු කළ යුතුයි.

කෙසේ වෙතත් අනුරාගවත් ස්වභාවයෙන් යුක්ත වූ විට අතිශයින් ලෝභ වූවෙකු පවා ත්‍යාගශීලී බවට පත්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයා මනා පෞරුෂයකින් යුක්ත නිසා ඔහුගේ ආකර්ෂණය උපායෙන් පමණක් ලබා ගැනීම කළ නොහැකි බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමාගේ මතයයි.

ධනවත් පුද්ගලයා සහ දුප්පත් පුද්ගලයාත් යන දෙදෙනා අතරින් ධනවත් පුද්ගලයා කෙරෙහි ගණිකාවක් තුළ විශේෂ ඇඟලුම් කමක් තිබිය යුතු අතර එසේම ත්‍යාගශීලී  පුද්ගලයා සහ ත්‍යාගශීලී නොවන පුද්ගලයා අතරින් ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයා කෙරෙහි ඒ ආකාරයෙන්ම කටයුතු කළ යුතුයි.

සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් ගණිකාවකට තමන් විසින් කළ යුතු උදව් උපකාර එක වරක් කිරීමෙන් පසු තමන්ගෙන් ඇයට ඉටුවිය යුතු සියල්ල සිදු වූ බව සිතා කටයුතු කරන අතර ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයා තමන් අතීතයේ ලබා දෙන ලද දේ පිළිබඳව සිතන්නෙකු නොවේ.

එම නිසා ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයාට ගණිකාවක් විසින් තම දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු බව යළි යළිත් වත්ස්‍යායන  පඬිතුමා අවධාරණය කරනවා.

කෙසේ වෙතත් ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයන් ඉතා සුළු කරුණක් නිසා වූවත් ගණිකාවක් කෙරෙන් වෙන් වන්නට පුළුවන්.

බොහෝ කාලයක පටන් තමන්ගේ සමීප තැනැත්තියක් වුවත් ඇයගෙන් සිදුවන එකම එක වරදක් නිසා හෝ ඇයට එරෙහිව කටයුතු කරන තවත් ගණිකාවක් විසින් නගන ලද අභූත චෝදනාවක් නිසා සිත් තැවුල් ඇති කොටගෙන ඇයව හැර යෑමට වුවත් හැකියාව පවතිනවා.

මේ ප්‍රකරණයත් අපිට එක දවසකින් කියවලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ප්‍රකරණයක් නෙමෙයි. අපි  ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරමු. එහෙම නම් ඉතිං වෙනදා වගේම ඔබේ හිතමිතුරෝ එක්ක මේ ආටිකල් එක ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *