කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැත්තෑ හත් වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 73 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 74 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 75 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 76 කොට​ස

 

ගිය  සතියෙ ඉඳන් අපි කාම සූත්‍රයේ තවත් අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවන්න පටන් ගත්තා කියන එක ඔබට මතක ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඒ ප්‍රකරණය නම් වුණේ “අර්ථ අනර්ථ අනුබද්ධ සංශය ප්‍රකරණය” විදිහට. ගණිකාවක් වෙත ලැබෙන සහ ඇය අතින් තමන්ට අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි අනර්ථයක් වළක්වා ගැනීමටත්, අර්ථයක් සිදු කර ගැනීමටත්, වියදම් වෙන ධනය මත අනපේක්ෂිතව සිදු විය හැකි විවිධ තත්ත්ව පිළිබඳවත් මේ ප්‍රකරණය තුළ අති දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙනවා.

ඇතැම් අවස්ථාවලදී ගණිකාවකට යම් යම් පුද්ගලයන් සමඟ වෙන කරන්න දෙයක් නැති කමට සම්බන්ධතා පවත්වන්න සිද්ධ වෙනවා. ධනවත් නමුත් මසුරු පුද්ගලයෙකු සමඟ සබඳතාවක් පැවැත්වීම මඟින් ලැබිය හැක්කේ තාවකාලික ලාභයක් පමණයි. අතිරේක ලාභයක් කිසිසේත්ම අපේක්ෂා කළ හැකි වන්නේ නැහැ. බොහෝ විට ඔහු දිගින් දිගටම එකම මුදල ලබා දෙමින් සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන අතර ඇතැම් අවස්ථාවල ඇයව හැර යෑමට වුණත් පුළුවන්. ඒ සඳහා ඊට වඩා අඩු මුදලක් ගෙවිය හැකි ගණිකාවක් මුණ ගැසීම වගේම ඇයට වඩා වෙනස් අත්දැකීමක් බලාපොරොත්තු වීම යන කරුණු බලපාන්න පුළුවන්.

එසේම අති බලසම්පන්න එහෙත් කිසිදු ළතෙත් ගතියක් නැති රාජ පුරුෂයකු සමඟ වුවත් සබඳතා පැවැත්වීමට තම මුදල් වියදම් කිරීමට සිදු වුවත් දිගුකාලීන වශයෙන් ඇයට ලාභයක් උරුම වන්නේ නැහැ. එවැනි තැනැත්තන් තම සුබසිද්ධිය පමණක් බලාපොරොත්තු වන අය නිසා ඇතැම් අවස්ථාවල ගණිකාවකට සිදුවිය හැකි අනර්ථයකදී බලාපොරොත්තු වන මට්ටමේ සහයෝගයක් ලබා දීමෙන් වැළකීමට ඇති හැකියාව ඉතාම ඉහළයි. වඩාත් බරපතළ කාරණාව වන්නේ තමන්ට සිදුවිය හැකි අනාගත බයක් පිළිබඳව සැකයක් මත අදාළ තැනැත්තියට හිංසා පීඩා කිරීමට පවා මෙවැනි තැනැත්තන් පෙළඹීමට ඉඩ ඇතිවීමයි.

ගණිකාවකට සිදුවිය හැකි මෙවැනි අනර්ථ සඳහා “අනර්ථානුබන්ධනය” යන වචනය වත්ස්‍යායන පඬිතුමා විසින් භාවිතා කරනු ලබනවා.

මේ ආකාරයෙන්ම ධර්මය සහ කාමය සම්බන්ධයෙන්ද අනුබදන්ධන යොදා ගැනීමට පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවල අර්ථය සහ ධර්මය නිසි පිළිවෙළට නොව මිශ්‍ර අයුරින් පවතිනවා. උදාහරණ විදිහට මේ මේ අවස්ථා දක්වන්න පුළුවන්.

තමන් විසින් යම් පුද්ගලයෙකු තෘප්තියට පැමිණ වීමෙන් පසුව වුවත් ඔහු විසින් ධනය ලබා දෙයිද නොදෙයිද යන්න පිළිබඳ ඇතිවන සැකය අර්ථ සන්දේහ ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා.

එසේම ඇතැම් අවස්ථාවල ගණිකාවක් විසින් යම් පුද්ගලයෙකුගේ සමස්ත ධනයම සූරා කෑමෙන් පසුව ඔහුව බැහැර කිරීමේදී හෘද සාක්ෂියේ ඇතිවන  ව්‍යාකූලතාව එනම් තමන් මේ සිදු කරන්නේ වැරදි දෙයක්ද යැයි තමන් විසින් තමාගෙන්ම විමසා බැලීම ධර්මසංශය ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා.

තමන් විසින් මහත් බලාපොරොත්තුවක් තබා සිටි පුද්ගලයා නොලැබීමෙන් අනතුරුව ඇතිවන ඉච්ඡාභංගත්වය තුළින් ඔහුට වඩා සමාජයීයව සහ ධනයෙන් පහළ මට්ටමේ සිටින පුද්ගලයෙකු හෝ අතිශයින්ම තුච්ඡ පුද්ගලයෙකු වෙත යෑම මගින් තමන් අපේක්ෂා කරන තෘප්තිය තමන්ට ලබාගත හැකි වෙයිද නැද්ද යන්න පිළිබඳව ඇතිවන සැකය කාමසංශය ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා.

එසේම කලාතුරකින් තමන් සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගැනීමට උත්සාහ කරන බලවත් නමුත් පළිගන්නාසුළු පුද්ගලයෙකු නොපිළිගැනීම නිසා තමන්ට ඔහු විසින් යම් අනර්ථයක් සිදු කරයිද යන්න පිළිබඳව ඇතිවන සැකය අනර්ථසංශය ලෙස නම් කරනු ලබනවා.

එසේම තමන්ට නිසි පරිදි ධනය නොදුන් පුද්ගලයෙකු සමඟ සබඳතා අත් හැරීමෙන් පසුව ඔහු මියගිය බව ආරංචි වී තමන් ඔහුට සිදු කරන ලද්දේ වැරැද්දක් යන කණගාටුව සහ පශ්චාත්තාපය ඇති වීම අධර්මසංශය ලෙස හැඳින්වෙනු ලබනවා.

තමන්ගේ කාමාශාව හේතුකොටගෙන යම් පුද්ගලයෙකු සමඟ ලිංගික සංසර්ගයක් අපේක්ෂා කර තිබෙන මොහොතක ඔහු නොමැති වීම නිසා වෙනත් පුද්ගලයෙකු සමඟ එක්වීමේදී ඇතිවෙන කිපෙනසුළු තත්ත්වය “අධර්මසංශය” ලෙස වර්ගීකරණය කෙරෙනවා.

මෙම සියළු සැකයන් ශුද්ධ සංශය ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා.

 

ඊළඟ සතියේ අපි සංකීර්ණ සංශය පිළිබඳව දැනකියා ගමු. එහෙමනම් ඉතිං වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක ගැන ඔබේ අදහස් පළ නොකළත්, යාළුවෝ එක්ක මේ ආටිකල් එක ෂෙයාර් කරගන්න අමතක කරන්න එපා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *