කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැත්තෑ දෙවැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

 

ඔන්න අපිට අද සති දෙකකට පස්සෙ විශීර්ණ ප්‍රතිසංධාන ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මේත් එක්ක අපි කාම සූත්‍රයේ අවසාන ප්‍රකරණ වලට කෙමෙන් කෙමෙන් ළං වෙමින් ඉන්නේ.

පසුගිය සතියේ අපි අවසානයේ සඳහන් කරපු ආකාරයට ගණිකාවන් තමන් විසින් නෙරපා හරින ලද පිරිමියෙකු යළිත් තමන් වෙත ළංකර ගැනීමට විවිධ උපාය උපක්‍රම අනුගමනය කරනවා. නමුත් මේ සඳහා ඇයට බලපාන්නේ සීයට සීයක්ම තමන්ගේ ලාභ අපේක්ෂාව පමණයි. වර්තමාන සමාජ තත්ත්වය එක්ක බලද්දි මේ ස්වභාවය ගණිකාවකට වගේම අනියම් බිරිඳකට වුණත් එක හා සමානයි.

වත්ස්‍යායන පඬිතුමා කාම ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ විවිධ ආචාර්යවරුන්ගේ මත දක්වමින් පවසන්නේ ඔවුන්ට අනුව අලුතෙන්ම යමෙක් සමග සබඳතා ගොඩනැගීමට වඩා පෙර සබඳකම් ඇතිව තිබී බිඳවැටුණු පුද්ගලයන් සමග සබඳකම් ඇතිකර ගැනීම අතිශයින්ම සුදුසු බවයි. ඊට හේතුව විදිහට ඔවුන් දක්වන්නේ එවැනි පුද්ගලයන් කටයුතු කරන ආකාරය මෙන්ම ඔවුන්ගේ අනුරාගය වර්ධනය කිරීමට කළ යුතු දෑ පිළිබඳව ගණිකාවට අවබෝධයක් තිබීම නිසයි.

නමුත් ඊලඟට අපි පසුගිය සතිවල කිව්වා වගේම වත්ස්‍යායන පඬිතුමා තමන්ගේ අදහස ඊළඟට ඉදිරිපත් කරනවා. එතුමන්ට අනුව කලින් සබඳතා ඇති කරගත් පුද්ගලයෙකු සමග යළිත් සබඳතාවක් ඇති කර ගැනීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව විදිහට එතුමා හේතු කීපයක් ලබා දෙනවා.

පළමු කාරණය වෙන්නේ කලින් සබඳතා ඇති කරගෙන කරගෙන තිබූ පුද්ගලයාගේ ධනය සම්පූර්ණයෙන්ම මීට කලින් අවස්ථාවේදී ගණිකාව විසින් තමන් වෙතට ලබා ගෙන තිබෙන නිසා ඔහු යළිත් ධනවතෙක් බවට පත් වුණත් එවැනි අයගෙන් ධනය ලබා ගැනීම යම් තාක් දුරකට හෝ පහසු කාර්යයක් වන්නේ නැහැ. මේ නිසා බොහෝවිට ඇය සමඟ කටයුතු කරද්දී ඔහු අතිශයින් කල්පනාකාරී වීම අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා අභියෝගාත්මක කාර්යය වන්නේ ඔහු සමග යළිත් විශ්වාසයක් ඇති කර ගැනීමයි. මේ නිසා පැරණි සබඳකම් ඇති කර ගත් පුද්ගලයාට වඩා අලුතෙන් සම්බන්ධතා ඇති කර ගන්නා පුද්ගලයෙකු ආකර්ෂණය කර ගැනීම අතිශයින් පහසු කටයුත්තක් බව එතුමා පවසා සිටිනවා. නමුත් එතුමා එහිදී පවසන්නේ ඇතැම් අවස්ථාවල පෙර සබඳකම් ඇති කරගෙන තිබූ පුද්ගලයන් වුවත් යළිත් ඇය වෙත පැමිණියහොත් බාර ගැනීම කිසිසේත් තමන් ප්‍රතික්ෂේප නොකරන බවයි. ඊට හේතුව විදිහට එතුමා පවසන්නේ ඒ ඇතැම් පුරුෂයන්ගේ ස්වභාවය කියන කාරණයයි.

අවසාන වශයෙන් එතුමා තමන් මේ ප්‍රකරණය තුළ සාකච්ඡා කරපු කාරණා ටික සාරාංශ ගත කරනවා.ඒ මෙන්න මේ විදිහට…

  • තමන් විසින් නෙරපා හරිනු ලැබූ හෝ තමන්ව හැරගිය පුරුෂයෙකු හා සම්බන්ධව සිටින ගණිකාවකගෙන් ඔහුව වෙන්කර ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් මෙන්ම අනිත් ගණිකාවන් වෙත යන ධනවත් පුද්ගලයන් තමන් වෙත ගෙන්වාගෙන ඔවුන්ගේ ලාභය නැතිකොට තමාගේ ලාභය වැඩි කර ගැනීමට ගණිකාවන් විසින් උපරිම උත්සාහය දරනවා.

 

  • යම් ලෙසකට ඇයට දැඩි ලෙස ඇලුණු පුද්ගලයින් තවත් අය සමග තමන් ප්‍රිය කරන ගණිකාව එක්වීම නිසා ඊර්ෂ්‍යාසහගත වීම නිසා, ඇය විසින් තමන්ට පෙර සිදු කරන ලද වැරදි ද නොතකා යළි යළිත් ඇයට ඇලෙනවා. එසේම මේ නිසාම ඇයට තමා සතු සියලුම ධනය දීමට වුවද මැළි නොවෙයි.

 

  • ඇතැම් අවස්ථාවල මෙවැනි පුද්ගලයන් විචක්ෂණශීලී නම් මෙවැනි අවස්ථා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබනවා.

 

  • කෙසේ වෙතත් ගණිකාවක් අලුතෙන්ම සබඳතා ඇතිකර ගන්නා පුද්ගලයෙකුට හා සමානව පෙර සබඳකම් ඇති කරගෙන තිබූ පුද්ගලයෙකුට වුවත් සැලකිල්ල දැක්විය යුතුයි. අලුත් තැනැත්තෙකුගේ පැමිණීම වළක්වාලීම හෝ පළවා හරිනු ලැබූ පුද්ගලයා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නොකළ යුතුයි.

 

  • ගණිකාවකගේ ජීවිතයේ සැබෑම පෙම්වතා සමග සාකච්ඡා කොට අලුත් තැනැත්තා වෙතට ගොස් ඔහුගේ ධනය ලබා ගනිමින් තම පෙම්වතා සමග කාලය ගත කිරීමටත් අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමට වග බලා ගත යුතුයි.

 

  • ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවෙන් යුතු කාන්තාවක් තමන්ගේ පෞද්ගලික දියුණුව, ලාභය, සන්තෝෂය ආදී කරුණු ගැන සිතා තමන් විසින් නෙරපා හරිනු ලැබූ පුද්ගලයන් සමඟ වුවත් යළිත් සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීමට මැළි නොවිය යුතුයි.

 

ඔන්න ඔය විදිහට කාම සූත්‍රයේ තවත් ප්‍රකරණයක් නිමා වෙනවා. අපි ලබන සතියේ ලාභ විශේෂ ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගමු. එහෙමනම් ඉතිං පුරුදු විදිහටම මේ ආටිකල් එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *