කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැට හය වැනි කොට​ස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

 

ඔබට මතක ඇති අපි පහුගිය සතියේත්  කාන්තානු ප්‍රකරණය කියවමින් හිටියේ. ගිය සතියේ නවත්තපු තැන ඉඳන් අද අපි පටන් ගමු. මේ ප්‍රකරණය තුළින් සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙන්නේ ගණිකාවක් තමන් වෙත එන යම් පුද්ගලයෙකු ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අනුගමනය කළ යුතු උපාය උපක්‍රම පිළිබඳව.

එදා භාරතීය සමාජයේ ප්‍රකටව පැවති යම් උපවාසයක් හෝ ව්‍රතයක් ඔහු සමාදන් වන විට තමාටත් ඒ අයුරින් සමාදන් විය නොහැකි බව පවසමින් මුල් වාරයේ එසේ නොකරන ලෙස ඔහුව පෙළඹිය යුතුයි. නමුත් ඉන් අනතුරුව තමාට ඇති බාධකය මගහරවාගෙන තමන්ද මෙම ව්‍රතය සමාදන් වීමට සූදානම් වී ඇති බව පවසමින් ඒ සඳහා එක්විය යුතුයි.

යම්කිසි කරුණක් පිළිබඳව විවාදයක් ඇති වූ විට තමන් ප්‍රිය කරන පුද්ගලයාගෙන් මේ පිළිබඳව අදහස් විමසා ප්‍රතිවාදියාගේ තර්කය එම අදහස් ඉදිරියේ බිඳී යන බව පවසමින් තම පුරුෂයාගේ  බුද්ධි මහිමය අගය කළ යුතුයි.

 

ඔහු සහභාගී වන සෑම උත්සවයකටම සහභාගි විය යුතු අතර ඔහු යම් උත්සවයකට සහභාගි නොවන්නේ නම් එය වර්ජනය කළ යුතුයි.

ඔහු ඉවත ලන මල් පැළඳීමට මෙන්ම ඔහු ඉතිරි කරනු ලබන ආහාර අනුභවයට තමන් දැඩි රුචිකමක් දක්වන බව දැන්විය යුතුයි.

ඔහුගේ කුලය, හැදියාව, ශිල්ප ඥානය, පවුල, රූපය, ධනය, මිත්‍රයන්, ගුණ, වයස ආදිය දේ වලට තමන් දැඩි ලෙස ගරු කරන බව පෙන්විය යුතුයි.

ඔහු ලවා ගීත ගායනා කරවාගෙන ඒ ගීත නැවත නැවතත් ගායනා කරන ලෙසට පෙරැත්ත කළ යුතුයි.

කාලගුණික දේශගුණික වෙනස්කම්  මධ්‍යයේ වුවත් ඔහු වෙත යෑමට වග බලා ගත යුතුයි.

මරණයෙන් මතු ඔබ මගේම සැමියා වේවා යන්න  තමන් නිතර නිතර ප්‍රාර්ථනා කරන බව පැවසිය යුතුයි.

ඔහුගේ සතුටට හේතු වන පරිදි තමන්ගේ චර්යාවන් වෙනස් කර ගත යුතුයි.

විටින් විට වෙනත් කාන්තාවක් විසින් ඔහුට ඉනාවක් කවා ඇති බව පවසමින් බොරුවට රණ්ඩු විය යුතුය.

ඔහු වෙතට යන අවස්ථාවලදී මෑණියන් බාධා කරන බව දක්වමින් ඇය සමඟ ගැටුම් ඇති කර ගත යුතුයි.

යම් කිසි මොහොතක දී මෑණියන් වෙනත් පුද්ගලයෙකු වෙත යෑමට නියෝගයක් දුන් කල  තමන් එයට කිසිලෙසකත් කැමති නොවන බව පවසමින් මුරණ්ඩු ලෙස කටයුතු කළ යුතුයි.

විවිධ බොළඳ වැඩ කරමින් ඔහුගේ ආදරය දිනා ගත යුතුයි 

මෙහිදී මුදල් හදල් ආදිය පිළිබඳව මෑණියන් සමඟ ගැටුම් ඇතිකර ගැනීමෙන් වැළකී, ඒ පිළිබඳව සියළුම වගකීම් ඇත්තේ ඇයට බව නිතර නිතර සඳහන් කළ යුතුයි.

මෑණියන් දැනුවත් නොකර තමන් කිසිදු දෙයක් නොකරන බවත් ඔහුට ඒත්තු ගැන්විය යුතුයි.

යම්කිසි අවස්ථාවක ඔහු විදේශගත වන්නේ නම් නැවත පැමිණි වහාම තමා මුණගැසෙන බවට පොරොන්දු කරවා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහුට එම ගමන යෑමට ඉඩ දිය යුතුයි.

ඔහු විදේශ ගතවන කාලය තුළදී ඇඳුම් පැළඳුම් ආදිය පිළිබඳව එතරම් සැලකිල්ලක් නොදක්වමින් ඔහු නැති සාංකාවෙන් පෙළෙන බවට ඔහුගේ මිතුරන්ට දැන්වීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

අතීතය මෙනෙහි කරමින් සුසුම්ලමින් සිටිය යුතුයි.

තමන් එම කාලය තුළ යහපත් සිහින දුටු බවත් ඔහු ඉක්මනින් පැමිණෙන බවත් ඔහුගේ මිතුරන්ට පැවසිය යුතුයි.

එසේම විවිධ අවස්ථාවල දී ඔහු පිළිබඳව නරක සිහින දුටු බව පවසමින් පුද පූජා ආදියේ නිරත විය යුතුයි.

ඔහු ආපසු පැමිණි විට බාරහාර ඔප්පු කළ යුතුයි. කාම දෙවියාට පුද පූජා පැවැත්වීමට ද වගබලා ගත යුතුයි.

සෙල්ලමට සිය යෙහෙළියන්ගේ උතුරු සළු උදුරා ගැනීම කළ යුතුයි.

කපුටන්ට දන් දිය යුතුයි.

යම් හෙයකින් ඔහු මිය ගිය හොත් තමාද සිය දිවි නසාගන්නා බව පැවසිය යුතුයි.

වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මෙහිදී සඳහන් කරන්නේ තමන් මේ ගණිකාවන්ගෙ ස්වභාවය කියවෙන කොටස සඳහා දන්තක පඬිතුමාගේ කෘතිය ඇසුරු කළ බවය. ඊට අමතරව ලෝකයේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය පිළිබඳව තමන්ගේ ඥානය ද ඒ සඳහා භාවිතා කළ බව කළ බව කියනවා.

අවසාන වශයෙන් මේ සම්පූර්ණ ප්‍රකරණය මගින් කීමට උත්සාහ කළ දේ පිළිබඳව එතුමා මෙහෙම කියනවා 

සූක්ෂම බවින් යුක්ත වීම නිසාද, ධන ලෝභයෙන් යුක්ත වීම නිසාද, බුද්ධිමත්බව නිසාද ස්ත්‍රීන්ගේ සැබෑ කාම ලක්ෂණ බොහෝ පුද්ගලයන්ට වටහා ගැනීමට අපහසු ය. 

වරෙක කැමති වෙන ඇය වරෙක අකැමති වෙයි. වරෙක ඇලුම් ඇතිකර ගනී. පසුව අතහරී. මේ අයුරින් ගණිකාවක් විසින් යම් පුද්ගලයෙකුගේ සියළුම ධනය සූරා කන ආකාරය ඔහුටවත් නොදැනෙයි.

 

ඔන්න ඔය විදිහට කාමසූත්‍රයේ තවත් එක් ප්‍රකරණයක් නිමවෙනවා. ලබන සතියේ අපි අලුත්ම අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවමු. එහෙමනම් ඉතිං වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක කැමති තැන්වල ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *