කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැත්තෑ නමවැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 73 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 74 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 75 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 76 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 77 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 78 කොට​ස

 

දැන් සති කීපයක් තිස්සේ අපි කාම සූත්‍රයේ තවත් එක් දීර්ඝ ප්‍රකරණයක් කියවනවා. පහුගිය සතියේදී අර්ථ අනර්ථ අනුබද්ධ සංශය ප්‍රකරණය ලෙස හැඳින්වෙන මේ ප්‍රකරණ කොටස තුළින් කාමසූත්‍රය රචනා කළ වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ගෞරවයෙන් සහ භක්තියෙන් සලකනු ලැබූ උද්දාලික පඬිතුමා විසින් විස්තර කරන ලද උභතෝ යෝග පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් කතා කළ බව ඔබට මතක ඇතැයි අපි සිතනවා. අද අපි අදාළ මාතෘකාව පිළිබඳවම කාමශ්‍රාස්ත්‍රය පිළිබඳව ප්‍රාමාණිකයෙකු ලෙස සැලකෙන බාභ්‍රවීයය පඬිතුමා කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොයලා බලමු.

යම්කිසි උභයතෝ යෝගයක තමන්ට හුරු පුරුදු පැරණි තැනැත්තා අත්හැර තවත් තැනැත්තෙකු සමග එක්වීමෙන් ධනය ලැබෙන බව පැහැදිලිව පෙනෙන අවස්ථාවකදී, එවැනි අවස්ථාවක් ලැබී නොයාම මගින් ඒ පිළිබඳව දැනගැනීමට ලැබෙන පැරණි තැනැත්තාගෙන් අතිරේක ධනයක් ලැබේ නම් එවැනි අවස්ථා උභයතෝර්ථ ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා.

එසේම යම්කිසි අවස්ථාවක කලින් සඳහන් කළ අයුරින් සමාජීය වශයෙන් ප්‍රබල පුද්ගලයකු හා සම්බන්ධ වීමට මිල මුදල් වැය වනවා සේම එවැනි ප්‍රභූ තත්ත්වයේ සිටින පුද්ගලයන් අතහැර දැමීම මගින් විවිධ ආකාරයේ අනර්ථ පැමිණේ නම් මෙවැනි ආකාරයේ අවස්ථා උභයතෝ අනර්ථ ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා.

තමන්ට මෑතකදී දැනගන්නට ලැබුණ යම් ධනවත් පුද්ගලයෙකු සමග සබඳතාවයක් ඇති කර ගැනීමට කිසිදු වියදමක් නොවූවත් ඔහු හා සබඳතාවයක් ඇතිකර ගැනීමෙන් පසුව ධනයට ඔහුගේ ඇති මසුරුකම නිසා තමන්ට එම ධනය ලැබෙයිද නොලැබෙයිද යන්න හා ඔහු කරා යෑම නිසා තමන්ට හුරු පුරුදු තමන් සමග දැනට සබඳතා පවත්වන පුද්ගලයා විසින් ධනය ලබා දෙයිද නොදෙයි ද යන සැකය උභයතෝ අර්ථ සංශය ලෙස බාභ්‍රවීයය පඬිතුමා විසින් හඳුන්වනු ලබනවා. 

එසේම තවත් අවස්ථාවක දී තම ධනය වියදම් කරමින් යම්කිසි පුද්ගලයෙකු හා සම්බන්ධ වීමෙන් පසුව එම පුද්ගලයා තමන් ආශ්‍රය කළ පැරණි පුද්ගලයාගේ ප්‍රබල සතුරෙක් බව දැන ගැනීමට ලැබෙනවා.ඒ ගැන දැනගැනීමෙන් අනතුරුව සම්බන්ධ වන පුද්ගලයා විසින්  මෙම තැනැත්තිය ඔත්තුකාරියකැයි සැක සිතී හැර දමා යයි යන්න පිළිබඳව සැකය මෙන්ම පැරණි පුද්ගලයා ඇය විසින් තමන්ට වංචා කළ බව චෝදනා කරමින්  නොපිළිගනු ඇතැයි යන සැකය උභයතෝ අනර්ථ සැකය ලෙස නම් කෙරෙනවා. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් කියනවා නම් මෙවැනි අවස්ථාවකට මුහුණ දීමෙන් ගණිකාවකට අල්ලපු අත්ත මෙන්ම පය ගහපු අත්තත් නැතිව යනවා.

ඉහත අපි සඳහන් කළ ආකාරයේ සැකයක් පදනම් කරගෙන  අන්‍යතෝ සංශය, අන්‍යයතෝ අර්ථ සංශය සහ අන්‍යතෝ අනර්ථ සංශය ගොඩනැගෙනවා. ඉහත කී යෝග තුනත් සමඟ සම්මිශ්‍රණය වීමෙන් තවත් සංකීර්ණ යෝග හයක් ඇතිවෙන බව බාභ්‍රවීයය පඬිතුමාගේ සියළු අදහස් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව සමාලෝචනය කරනු ලබන වත්ස්‍යායන පඬිතුමා සඳහන් කරනවා.

මේ ආකාරයට තමන්ට  මුහුණදීමට සිදුවන අවස්ථාවට සාපේක්ෂව එකී සබඳතාව ඇති කරගැනීම මගින් හෝ තමන් දැනට පවත්වාගෙන යන සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් ගෙන යාමෙන් තමන්ට සිදුවන්නේ අර්ථයක්ද අනර්ථයක් ද එසේ නැතිනම් වඩාත් ලාභදායී සම්බන්ධතාවය වන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව තම ළඟම මිතුරන් හා සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව තීරණයක් ගැනීම වඩාත් සුදුසුයි කියලා අවසානයේදී කාමසූත්‍රය උපදෙස් ලබා දෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙහිදී තමන් විසින් ගනු ලබන අවසාන තීරණය පිළිබඳව යළි යළිත් සිතා බැලිය යුතු බව අවධාරණය කෙරෙනවා. මෙම තීරණය මත ඇතැම් විට ඇයගේ සම්පූර්ණ අනාගතයම රඳා පැවතීමට වුවත් හැකියාවක් ඇති වීම ඊට හේතුවයි.

ලබන සතියේ දී අපිට මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න අවස්ථාව ලැබේවි. එහෙමනම් ඉතින් වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක නිව්ස් ෆීඩ් එකෙ ෂෙයාර් නොකළත් තමන්ගේ යාළු මිත්‍රයෝ එක්ක වට්ස්ඇප් ගෘප්, සීක්‍රට් ගෘප් හරහා ෂෙයාර් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම නිතර නිතර ගණිකාවන් ආශ්‍රය කරන යාළුවන්ට අපි පහුගිය සති කිහිපය තිස්සේම කියවන ප්‍රකරණ ඉතාම වැදගත් වෙයි කියන එක ආපහු විශේෂයෙන් මතක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා අපි හිතනවා.

ඒ වගේම ලබන සතියෙන් පස්සේ අපිට කාමසූත්‍රයේ  තවත් කියවන්න ඉතිරි වෙන්නේ  ප්‍රකරණ දෙකක් විතරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *