කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැටපස් වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

 

ඔබට මතක ඇති පහුගිය සතියේ අපි කාන්තානු ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගත්තා. අපි අද තවදුරටත් ඒ ප්‍රකරණය මගින් ගණිකාවක් විසින් තමන් වෙතට පැමිණි පුද්ගලයාව තවදුරටත් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අනුගමනය කළ යුතු උපක්‍රම ගැන කතා කරමු.

 

යම් කිසි මොහොතක ඔහු වෙනත් කල්පනාවක නිරත වී සිටී නම් ඔහු දෙස ආදරණීය ලීලාවකින් බලා සිටිය යුතු අතර ඒ අතරතුරදීත් ඔහු තමන් දෙස බැලුවොත් වහාම ලජ්ජාවට පත් වූ ස්වභාවයක් දක්වමින් ඉවත බලා ගත යුතුයි.

ඔහුගේ ද්වේෂයට ලක්වන පුද්ගලයන්ට ඇය විසින් ද්වේෂ කළ යුතු අතර ඔහුගේ ප්‍රියයන්ට වඩාත් සමීප විය යුතුයි.එසේම ඔහුගේ සතුටේදී සතුටු විය යුතු අතර ශෝකයේදී ශෝක විය යුතුයි.

ඔහු ප්‍රිය කරන අනෙකුත් කාන්තාවන් පිළිබඳව තමන්ට දැන ගැනීමට කැමැත්තක් ඇති බව දක්වමින්, ඔවුන් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව කෝප වූ අයුරක් පෙන්විය යුතුයි.

තමන් විසින්ම ඔහුගේ ඇඟේ තබන ලද දත් සහ නිය සලකුණු තමන්ගේ නොවන බව පවසමින් ඔහු සමඟ රණ්ඩු විය යුතුයි.

ඇතැම් අවස්ථාවල දී අනුරාග වත් බව වචනවලින් පැවසීමෙන් වැළකිය යුතුයි.

තමාගේ ආදරණීය බව සහ අනුරාගී බව විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඔහුට පෙන්විය යුතුයි.

 යම්කිසි රෝගයකට ලක් වී ඇති නිසා තමන් තුළ මත් සහ නිදිමත ගතියක් ඇති බවට ව්‍යාජයක් දක්වමින් එහිදී අසිහියෙන් පුද්ගලයාගේ ගුණවත් බව ගැන පැවසිය යුතුයි.

ඔහුගේ කතාබහින් පලවන අදහස් පිළිබඳව නිසි පරිදි වටහා ගෙන ඊට ගැළපෙන පිළිතුරු ලබා දී ඔහු සතුටට පත් කිරීමට හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම උත්සාහ කළ යුතුයි.

ඔහුගේ අනෙකුත් බිරින්දෑවරුන් (සපත්නීන්) පිළිබඳ කතාබහ වලදී හැර අනෙකුත් සියලු අවස්ථා වලදී ඔහු කියන සෑම දෙයක්ම අනුමත කළ යුතුයි.

ඔහුට යම් කිසි ගැටළුවක් ඇති වූ අවස්ථාවේදී තමන් ද ඔහු හා සමානව දුක්වන බවක් දක්වමින් ඒ සඳහා පිළිතුරු සෙවීමට ඔහුට උදව් විය යුතුයි.

ඔහු කිවිසුම් යවන විට ආශිර්වාද කළ යුතුයි.

 

ඔහුට දැඩි දොම්නසක් පැමිණි විට ඔහු ලඟින්ම සිටිමින් ඔහුගේ සිත හදා ගැනීමට උදවු කළ යුතුයි.

කිසිම විටෙක ඔහු ඉදිරියේ  අනෙකෙකුගේ ගුණ හෝ අගුණ පැවසීමෙන් වැළකිය යුතුයි .

විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ යම් දුර්ගුණයක් ඇත්නම් ඒ හා සමාන දුර්ගුණයන් ඇති පුද්ගලයන්ට දොස් කීමෙන් වැළකිය යුතුයි.

ඔහු විසින් ත්‍යාග ලෙස ලබාදෙන ඇඳුම් පැළඳුම් ආදියෙන් නිතර නිතර සැරසිය යුතුයි.

ඔහු යම්කිසි දැඩි ප්‍රශ්නයකින් පෙළෙමින් සිටින අවස්ථාවකදී අලංකාර ලෙස සැලසීමෙන් වැළකී උපවාස කොට සත්‍යක්‍රියා කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

එසේම එවැනි අවස්ථාවලදී ඔහු නිසා තමන්ගේ හිතට දැඩි වේදනාවක් දැනෙන බව පවසමින් හඬා වැළපිය යුතුයි.

 ඔහු සමඟ රටහැර යෑමට සූදානම් වුවත් මව ගෙන් ඊට ඉඩ නොලැබෙන බව දක්වමින් ඇයට විශාල මුදලක් ලබා දීමෙන් පසු පමණක් තම අභිලාෂය සාර්ථක කරගත හැකි බව  පැවසිය යුතුයි.

ඔහු මුණ ගැසීමෙන් පසුව තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක වූ බව නිතර නිතර පැවසිය යුතුයි.

ඔහු වෙනුවෙන් විවිධ බාරහාර වූ බව පවසමින් එම බාර ඉටුකිරීමට ඔහු සමග යා යුතුයි.

ඔහු ඉදිරියේ පමණට පමණක් ආහාර ගත යුතු අතර නිසි පරිදි සැරසිය යුතුයි.

තමන් විසින් ගායනා කරනු ලබන ගීතවල ඔහුගේ නම යොදා ගැනීම මෙන්ම තමන් අසනීප වූ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ අත ගෙන උර සහ නළල මත තබා ගැනීම කළ යුතුයි. එමෙන්ම ඔහු ලවා ශරීරය පිරිමැද ගන්නා අවස්ථාවකදී නින්දට වැටිය යුතුයි.

ඔහුගේ ඇකයෙහි නිදා ගැනීම මෙන්ම ඔහු නැවත යන විට ඔහු හා හා පසු ගමන් කළ යුතුයි.

තමන් ඔහුගෙන් පුතෙකු පතන බවත් ඔහුට පෙර තමන් මිය යා යුතු බවත් යම් හෙයකින් ඔහු මිය ගියහොත් තමන්ට ජීවත් වීමෙන් වැඩක් නොමැති බවත් පුන පුනා ප්‍රකාශ කළ යුතුයි.

ඔහුගේ රහස් කිසි ලෙසකින් ලෙසකින්වත්  වෙනත් පාර්ශවයකට හෙළි කිරීමෙන් වැළකිය යුතුයි.

 

අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම මේ ප්‍රකරණයත් කාම සූත්‍රයේ තවත් එක් දීර්ඝ ප්‍රකරණයක්. එහෙමනම් ඉතිං වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක ගැන ඔබේ අදහස් පළ කරන ගමන් ආටිකල් එක ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.