කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැත්තෑ හය වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 73 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 74 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 75 කොට​ස

 

ඔන්න අපි අද කාලෙකට පස්සේ කාම සූත්‍රයේ අලුත් ම අලුත් ප්‍රකරණයක් කියවන්න යන්නේ. මෙම ප්‍රකරණය නම් කරලා තියෙන්නේ ‘අර්ථ අනර්ථ අනුබද්ධ සංශය ප්‍රකරණය’ යන නමින්.පසුගිය ප්‍රකරණ වගේම මේ ප්‍රකරණය තුළත් කතාබහට ලක්වෙන්නේ ගණිකාවක් සම්බන්ධ කාරණා.

තම වෘත්තිය මගින් සුවිශාල ධනයක් රැස් කර ගන්නා වූ ගණිකාව ඒ හා සමග පැමිණෙන අනර්ථයන් විශාල ප්‍රමාණයකුත් රැස්කර ගැනීම සිදු කරනවා. මේ ප්‍රකරණය තුළින් විස්තර කෙරෙන්නේ එවැනි අනර්ථයන් සහ ඒවා වළක්වා ගැනීම  සඳහා අනුගමනය කළ යුතු උපාය උපක්‍රම ආදිය පිළිබඳවයි.

මූලින්ම වත්ස්‍යායන පඬිතුමා එවැනි අනර්ථ ඇතිවීමට හේතු වන කරුණු දහයක් විස්තරාත්මකව දක්වා සිටිනවා.

 

1. බුද්ධියෙන් තොරව කටයුතු කිරීම. 

2. අධික අනුරාගය නිසා හැඟීම් වලට වහල් වීම.

3. තමන් කෙරෙහි අධික අභිමානයෙන් යුක්ත වීම.

4. අධික කපටි කම. 

5. දැඩි මතධාරීව කටයුතු කිරීම. 

6. අනවශ්‍ය මට්ටමට යම් යම් පුද්ගලයන් විශ්වාස කිරීම. 

7. අධික කේන්තිය. 

8. තමන් අතින් සිදු විය හැකි ප්‍රමාද දෝෂ. 

9. කුරිරු ගති ස්වභාවය. 

10. පූර්ව කර්මයක් නිසා සිදුවිය හැකි දුක් ගැහැට. 

මේ කරුණු දහය අතරෙන් යම් ගණිකාවකගේ ජීවිතය කෙරෙහි වැඩිපුරම බලපාන කරුණ වන්නේ බුද්ධිමය දුර්වලතාවය බව අවධාරණය කරන එතුමා අනතුරුව එම හේතුව නිසා ඇතිවිය හැකි අනර්ථයන් ගණනාවක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා.

 

1. තමන් විසින් යම් පුද්ගලයෙකු සඳහා කළ වියදම් නිශ්ඵල වීම. 

2. තමන්ට ලැබී තිබෙන තත්ත්වය නැති වී යෑම.

3. තමන් කෙරෙහි ඇති කරගත් අනුරාගය නැතිවී යෑම.

4. තමන්ට  ධනය ලැබෙන මාර්ග අහෝසි වී යෑම.

5. තමන් වෙතට පැමිණෙන පුද්ගලයන් හැර දමා යෑම.

6. තමන් සමග සිටින පුද්ගලයන් සැඩපරුෂ ස්වභාවයෙන් කටයුතු කිරීම.

7. තමන්ගේ සිරුරට හෝ සිරුරේ කොටස්වලට  හානි වීම. 

8. සිපිරි ගෙය උරුම වීම. 

 

එම නිසා යම් ගණිකාවක් විසින් තමන් කෙරෙහි පවතින බුද්ධිමය දුර්වලතාවන්  පළමුව දුරු කරගත යුතු අතර  ඉන් පසුව ධනය එක්රැස් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු බව එතුමා අවධාරණය කරනවා.

ගණිකාවකට ලැබිය හැකි ලාභ ප්‍රධාන වශයෙන් තුන් විදියකට බෙදෙනවා. 

 

1. ධනය

2. ධර්මය

3. කාමය

 

එසේම ඇයට ඇතිවිය හැකි අලාභ එසේත් නැතිනම් සිදුවිය හැකි අනර්ථ ද තුන් ආකාරයක් ගන්නවා.

 

1. අනර්ථ (කරදර)

2. අධර්මය

3. ද්වේෂය

 

යම්කිසි ගණිකාවක් තමන්ට අර්ථයක් සිදු වන දෙයක් කරන විටත් අනර්ථයක් සිදුවිය හැකි දෙයක් දුරු කරන විටත් ඒ හා බැඳුණු විවිධ ප්‍රතිඵල ඇය වෙත පැමිණෙනවා. එසේ පැමිණීම “අනුබද්ධ” ලෙස නම් වෙනවා.

එවැනි අවස්ථාවකදී ප්‍රතිඵලය කුමක් වේදෝ යැයි නොදන්නේ නම් එවැනි සැකය “ශුද්ධ සංශය” ලෙසත්, තමන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිඵලය වෙනුවට වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් ලැබේනම් “සංකීර්ණ සන්දේහය” ලෙසත්, එක දෙයක් කරන විට බලාපොරොත්තු වූ දෙය දෙගුණව සිදු වන්නේ නම් එය “උභතෝ යෝග” ලෙසත්, බහුලව සිදුවන්නේ නම් “සමන්තෝ යෝග” ලෙසත් හැඳින්වීම සිදු වෙනවා.

ඉන් අනතුරුව ඉහත සඳහන් කළ කරුණු උදාහරණ මගින් විස්තර කරනු ලබනවා.

යම් උසස් පුද්ගලයෙකු සමග එක්වීම වගේම තමන්ට ලාභයක් ලැබෙන්නේ නම්, වෙනත් උසස් පුද්ගලයන් ආශ්‍රයට මග පෑදෙන්නේ නම්, අනාගත යහපත සිදුවන්නේ නම් එවැනි තත්ත්ව “අර්ථානුබද්ධ” ලෙස නම් වෙනවා.

යම්කිසි පුද්ගලයෙකු වෙත ධනය මත පමණක් යන්නේ නම් එවැනි අවස්ථා “නිරනුබන්ධය” ලෙස නම් කෙරෙනවා.

තමන් කෙරෙහි බැඳුණු පුද්ගලයෙකු භාවිතා කරමින් ධනය පැහැර ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ නම් එවැනි අවස්ථාවක් හෙළි වීම මගින් ඇයගේ තත්ත්වය සමාජය ඉදිරියේ හෑල්ලු වී යා හැකියි. එසේම එම ධනය ස්ථීර නොවීමටද මග පෑදෙනු ඇති. එසේත් නැතිනම් ලෝකයාගේ පිළිකුලට භාජනය වී සිටින පුද්ගලයෙකු සමග ආශ්‍රය ඇති කරගැනීම ආදී අවස්ථා “අනර්ථානුබන්ධන” ලෙස නම් කෙරෙනවා.

ගණිකාවක් විසින් තමන් සතු ධනය වැය කරමින් සමාජයේ ගෞරවයට පාත්‍ර වූ පුද්ගලයෙකු, ප්‍රබල රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු සමග සම්බන්ධ වීම ආර්ථික වශයෙන් තමන්ට අලාභ සහගත වුවත් එමගින් අනාගත භය වැළකීම සිදුවනවා.මෙවැනි සම්බන්ධතා මගින් ධනයක් නොලැබුණත් වෙනත් ප්‍රයෝජන උදාකර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.

 

ලබන සතියේ මේ ප්‍රකරණය තවදුරටත් කියවමු. එහෙමනම් වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක හොරෙන් හරි ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *