කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැත්තෑ එක් වෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

 

අපි හිතනවා ඔබට පහුගිය සතියේ අපි කියවමින් හිටපු විශීර්ණ ප්‍රතිසන්ධාන ප්‍රකරණය පිළිබඳව මතක ඇති කියලා. මේ ආසන්න ප්‍රකරණ ගණනාවකදී අපි කතාබහ කළේ ගණිකාවන් සම්බන්ධ තොරතුරු. හැබැයි කලින් ආටිකල් වලදීත් මතක් කරා වගේම ඒ කාලේ භාරතීය සමාජයේ ගණිකාවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරද්දී සැලකිය යුතු කරුණු වර්තමාන සමාජය තුළ අනියම් බිරින්දෑවරු සමඟ සබඳතා පවත්වන පිරිමින් විසින් සිහියේ තබාගත යුතු කරුණු වෙනවා.

ආපහු අපි කලින් සතියේ නතර කරපු තැනින් පටන් ගත්තොත්, යම්කිසි අවස්ථාවක ගණිකාවකට තමන් විසින් නෙරපා හරින ලද පුද්ගලයෙක් නිතර නිතර කරදර කරමින් යළිත් තමාව සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙස පවසන්නේ නම් එහිදී සූක්ෂම ආකාරයෙන් කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. ඔහුගේ  ධනවත් බව නිසා හෝ කළබලයට පත් නොවී තමන් සමග දැනට සිටින පුද්ගලයාට කිසිදු වෙනසක් නොපෙනෙන පරිදි අනෙක් පුද්ගලයා සමග සාකච්ඡා කිරීම ආරම්භ කළ යුතුයි. ඒ හරහා ඔහුගේ යථා තත්ත්වය අනාවරණය කර ගැනීමට ඇය බුද්ධිමත් විය යුතුයි.

උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මුල් අවස්ථාවේ ධනය ක්ෂයව ගොස් දුප්පත්  බවට පත්වී තිබූ ඔහු යළිත් ධන ධාන්‍යයෙන් ආඪ්‍ය වූ අවස්ථාවකදී යළිත් ඔහු හා සමඟ සබඳතාවක් ඇති කර ගැනීම පිළිබඳව සිතීම කළ යුතුයි. එසේම රජයේ නිලතල ලැබීමත් නිසා හෝ වෙනත් ඥාතියෙකුගේ උරුමයක් ලැබීම නිසා යළිත් ඔහු ධනවත් වෙමින් සිටින්නේ නම් හෝ මේ වන විට ධනවතෙක් බවට පත්වී සිටින ඔහු තම බිරිඳගෙන් සහ සමීප ඥාතීන් ගෙන් වෙන් වී සිටින අයෙකු බවට පත් වී සිටියි නම් එවැනි අවස්ථාවලදී අනිවාර්යෙන්ම ඔහු හා සමග යළි සබඳතාවක් ඇති කර ගැනීම කෙරෙහි තම අවධානය යොමු කළ යුතුයි.

මෙවැනි අවස්ථාවලදී ගණිකාවකට යළි සබඳතා ඇතිකර ගැනීමට බලපාන තවත් හේතු කීපයක් පිළිබඳව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා  විස්තර කරනවා. ඉන් ප්‍රධානම හේතුව වන්නේ ඔහු හා යළිත් සම්බන්ධ වී ඔහුගේ ධනය තමන් වෙත ලබා ගත යුතුයි යන අධිෂ්ඨානයයි. එසේම යම් හෙයකින් කලින් අවස්ථාවේදී ඔහු තමන්ගේ විවාහක බිරිඳට ප්‍රමුඛත්වය දී ඇය නිසා මෙම ගණිකාව හැර ගියේ නම් අදාළ බිරිඳගෙන් පළි ගැනීම සඳහා වුවත් ගණිකාව යළිත් මොහු හා සබඳතා ගොඩනගා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. එසේම එම පුද්ගලයා හා සමීප සම්බන්ධකම් පවත්වන හෝ එම පුද්ගලයා මත රඳාපවතින පුද්ගලයෙකු හෝ කාන්තාවක් අදාළ ගණිකාවගේ සතුරෙක් නම් ඔවුන් අතර ඇති සබඳතාවය බිඳ වට්ටා, අදාළ තැනැත්තන් විනාශ කිරීමට යළි සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගත යුතුයි.

එසේම මෙම පුද්ගලයා කෙතරම් පහත් පුද්ගලයෙකුද යන්න පිළිබඳව මුළු මහත් සමාජයටම දැනගැනීමට හැකිවන පරිදි ඔහුව අපහාසයට ලක් කිරීමේ චේතනාව ඇති විටත් යළිත් සම්බන්ධතා ගොඩ නගා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.

එවැනි අවස්ථාවලදී  තමන් අහිංසක තැනැත්තියක් බවත්, තමන් ඔහුව අත්හැරියේ තම මවගේ දැඩි බලපෑම ඉදිරියේ කරකියාගත හැකි දෙයක් නොමැති වූ තැන බවත් ඔහුගේ සමීප මිතුරන් ආදීන් ලවා නොකඩවා කියවිය යුතුයි. එසේම මේ වන විට සබඳතා පවත්වන පුද්ගලයන් සමග දැඩි පිළිකුළෙන් සහ අකැමැත්තෙන් වෙන කිරීමට දෙයක් නොමැති නිසා සබඳතා පවත්වන බවත් සෑම විටම ඔහු හා ගෙවුණු අතීතය සිහිපත් කරන බවත් පැවසිය යුතුයි. එසේම ඔහු විසින් පෙරදී දුන්නා වූ විවිධ දෑ පිළිබඳව අභිරුචියෙන් මතක් කරන බවත් එවැනි ත්‍යාග බලමින් සුසුම් හෙළනා බවත් පැවැසිය යුතුයි.

 

පහුගිය සතිය කිව්වා වගේම මේ ප්‍රකරණයත් කාම සූත්‍රයේ තවත් එක් දීර්ඝ ප්‍රකරණයක්. ඒ  හින්දා ලබන සතියේ තමයි අපිට මේ ප්‍රකරණය කියවලා ඉවර කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක ඔයාලගෙ යාළුවො එක්ක ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *