ලෝක විනාසෙකදි බේරිලා ජීවත් වෙන්නේ මෙහෙමයි! – Video