ලංකාවෙ අය අතරෙ උන්මාදයක් ඇති කරපු බටහිර සින්දු – Video