හරිම රස කෝන් රෙසිපි 7ක්

කෝන් කිව්ව ගමන් මතක් වෙන පොප්කෝන් නැතුව කෝන් වලින් හදාගන්න පුලුවන් තව රසම රස කෑම ජාති ටිකක් මතක් කරන්න හිතුවා. කම්මැලි වෙලාවට ඉක්මනින් හදාගන්න පුලුවන් මේ රෙසිපි ඔයාලට ටී ටයිම් එකට, බයිට් එකකට නියමෙට ගැලපෙනවා. එහෙනම් එමු බලන්ට මේ පැත්තට….

01. කෝන් චීස් ෆ්‍රිටර්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
තම්බාගත් කෝන් ඇට කෝප්ප 1
චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
චොප්කරගත් සුදුළූණු බික් 3
චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක්
දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්
පාන්පිටි කෝප්ප 1/4
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු ස්වල්පයක්
කෑලිමිරිස් තේහැඳි 1
ග්‍රේට්කරගත් මොසරැල්ලා චීස් කෝප්ප 1/4
කිරි කෝප්ප 1/4
බටර් ස්වල්පයක්

 • බෝල් එකකට කිරි හා බටර් හැර අනික් සියල්ලම දාලා කලවම් කරගන්න.
 • මේකට කිරි ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • පෑන් එකට බටර් ටිකක් දාලා මෙල්ට් වෙනකොට මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික දාලා තුනී කරලා දෙපැත්ත ෆ්‍රයි කරගන්න.

02. කෝන් පුලාව්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
තම්බාගත් කෝන් කෝප්ප 3/4
ගී ඔයිල් මේසහැඳි 2
බේ ලීෆ් 1
ස්ටාර් ඇනීස් 1
කරාඹුනැටි 5
කුරුදුපොතු කෑල්ලක්
ගම්මිරිස් ඇට කිහිපයක්
සූදුරු තේහැඳි 1
චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
කපාගත් අමුමිරිස් කරල් 2
ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් තේහැඳි 1
කපාගත් බෙල්පෙපර් ගෙඩි 1/2
ගරම් මසාලා තේහැඳි 1
ලුණු ස්වල්පයක්
සෝදාගත් හාල් කෝප්ප 1
කිරි කෝප්ප 1
චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක්

 • පෑන් එකකට ගී ඔයිල් දාලා බේ ලීෆ්, ස්ටාර් ඇනීස්, කරාඹුනටි, කුරුදුපොතු, ගම්මිරිස් ඇට හා සූදුරු දාලා හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න.
 • මේකට ළූණු හා අමුමිරිස් ටික දාගන්න.
 • ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් එකත් එකතු කරගන්න.
 • මේ ටික හොඳට තෙම්පරාදු උනාම බෙල්පෙපර් හා කෝන් ටික එකතු කරන්න.
 • ලුණු හා ගරම් මසාලා දාලා කලවම් කරගන්න.
 • මේකට හාල් ටික දාලා කිරි එකතු කරන්න.
 • වතුර කෝප්ප 1ක් දාගන්න.
 • හොඳට කලවම් කරලා වහලා බත පිසගන්න.
 • උඩින් චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ඉසගන්න.

03. මසාලා කෝන්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කෝන් කෝප්ප 1
බටර් තේහැඳි 1
මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1/4
ලුණු ස්වල්පයක්
චාට් මසාලා තේහැඳි 1/4

 • කෝන් ටික වතුර දාලා තම්බගන්න.
 • මේක පෙරලා උණුවෙන්ම බටර් හා අනික් සියල්ලම දාලා කලවම් කරගන්න.

04. ඇමරිකන් කෝන් සැලඩ්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
උණුවතුර කෝප්ප 1
ස්වීට් කෝන් ග්‍රෑම් 200
කපාගත් පිපිඤ්ඤා ගෙඩි 1/4
චොප්කරගත් තක්කාලි ගෙඩි 1
චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩි 1
චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 2
චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ මේසහැඳි 2
චොප්කරගත් බෙල්පෙපර් කෝප්ප 1/4
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
ලෙමන් යුෂ ස්වල්පයක්
ඔලිව්තෙල් මේසහැඳි 2

 • වතුර ටික භාජනයකට දාලා කෝන් ටික දාලා හොඳට තම්බගන්න.
 • දැන් වතුර පෙරලා බෝල් එකකට දාගන්න.
 • අනික් සියල්ලම දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.

05. ක්‍රිස්පි කෝන්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කෝන් කෝප්ප 1
පාන්පිටි මේසහැඳි 2
හාල්පිටි මේසහැඳි 3
කෝන්ෆ්ලා මේසහැඳි 4
ලුණු ස්වල්පයක්
මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1
බැදීමට තෙල්
චොප්කරගත් ළූණු මේසහැඳි 1
චාට් මසාලා තේහැඳි 1
චොප්කරගත් අමුමිරිස් කරල් 1

 • කෝන් ටික හොඳට තම්බගන්න.
 • වතුර පෙරලා බෝල් එකකට දාගන්න.
 • මේකට පාන්පිටි, හාල්පිටි හා කෝන්ෆ්ලා එකතු කරන්න.
 • මේකට රස අනුව ලුණු දාලා කලවම් කරන්න.
 • දැන් මේ ටික පෙනේරෙකට දාලා වැඩි පිටි ටික හලලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.
 • බැදගත් කෝන් වලට මිරිස්කුඩු, චොප්කරගත් ළූණු, අමුමිරිස්, චාට් මසාලා දාලා කලවම් කරගන්න.

06. ස්වීට් කෝන් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ස්වීට්කෝන් කෝප්ප 3/4
ඔලිව්තෙල් ස්වල්පයක්
චොප්කරගත් සුදුළූණු තේහැඳි 1
චොප්කරගත් ඉඟුරු තේහැඳි 1
චොප්කරගත් ළූණුකොළ මේසහැඳි 2
චොප්කරගත් කැරට් කෝප්ප 1/4
චොප්කරගත් බෝංචි කෝප්ප 1/4
වතුර කෝප්ප 3
කෝන්ෆ්ලා තේහැඳි 1
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු ස්වල්පයක්

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා ඉඟුරු, සුදුළූණු ටික දාගන්න.
 • මේකට චොප්කරගත් ළූණුකොළ ටිකත් දාලා තෙම්පරාදු කරලා කෝන් කෝප්ප 1/4 දාගන්න.
 • මේකට කපාගත් එළවළු සියල්ලම දාලා හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න.
 • ඉතිරි කෝන් ටික ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා වතුර මේසහැඳි 2ක් දාලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න.දැන් මේක තෙම්පරාදු කරන එළවළු වලට දාලා කලවම් කරගන්න.
 • ලිපේ තියලා දිගටම හැඳිගාන්න.
 • ඊළඟට වතුර කෝප්ප 3 දාලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න.
 • වහලා විනාඩි 15ක් වගේ පිසගන්න.
 • කෝන්ෆ්ලා ටික වතුර කෝප්ප 1/4ක දිය කරලා මේකට එකතු කරන්න.
 • නටනකොට ගම්මිරිස්කුඩු හා චොප්කරගත් ළූණුකොළ ටිකක් ඉසගන්න.
 • ලිපෙන් බාගන්න.

07. ස්වීට් කෝන් මසාල කරි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
තම්බාගත් කෝන් කෝප්ප 1
ඔලිව්තෙල් ස්වල්පයක්
බේ ලීෆ් 1
සූදුරු තේහැඳි 1
චොප්කරගත් ළූණු ගෙඩියක්
ඉඟුරු සුදුළූණු පේස්ට් තේහැඳි 1
කපාගත් තක්කාලි ගෙඩි 2
මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1
කහකුඩු තේහැඳි 1/2
කොත්තමල්ලි කුඩු තේහැඳි 1
ලුණු ස්වල්පයක්
කිරි කෝප්ප 1/4
ක්‍රීම් මේසහැඳි 2
ගරම් මසාලා තේහැඳි 1/4
චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක්

 • පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා බේ ලීෆ් සහ සූදුරු දාල හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න.
 • ටිකකින් ළූණු ටික දාගන්න.
 • තක්කාලි ටික දාලා හොඳට කලවම් කරලා ලිපේ තියෙද්දිම මෑශ් කරගන්න.
 • මිශ්‍රණට හොඳට කලවම් කරලා මිරිස්කුඩු, කහකුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩි හාලුණු දාලා කලවම් කරගන්න.
 • මේකට කිරි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න.
 • ඊළඟට කෝන් ටික දාලා වතුර කෝප්පයක් දාගන්න.
 • කලවම් කරලා වහලා විනාඩි 10ක් පිසගන්න.
 • ඊළඟට ක්‍රීම් ටික දාලා ගරම් මසාලා හා චොප්කරගත් කොත්තමල්ලි කොළ දාලා කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *