හාල්මැස්සන් රසට හදන විදි 7ක්

අපි කවුරුත් කන්න ආස හාල්මැස්සො ඉක්මනින් හදාගන්න පුලුවන් කෑමක්. ඉතින් කුස්සියට ආධුනික අයටත් එක්කම අද අපි හාල්මැස්සො ‍රසටම හදන විදි කීපයක් කියලා දෙන්න හිතුවා. සමහර රෙසිපි කල්තියාගෙන උනත් පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. එහෙනම් කියවලා ඉන්නකෝ…

01. හාල්මැස්සො බැදුම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හාල්මැස්සො ග්‍රෑම් 100
ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 1
රම්පේ හා කරපිංචා
කෑලිමිරිස් තේහැඳි 1
දෙහි බෑයක යුෂ
තෙල් ස්වල්පයක්

 • හාල්මැස්සො සෝදලා තෙත අයින් කරගන්න.
 • දැන් මේ ටික ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.
 • දැන් වෙනම භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා ළූණු ටික තෙම්පරාදු කරගන්න.
 • මේකටම රම්පේ හා කරපිංචා දාගන්න.
 • කෑලිමිරිස් ටිකත් දාලා කලවම් කරලා හාල්මැස්සො ටික දාගන්න.
 • බාන්න කිට්ටුව දෙහි යුෂ එකතු කරන්න.

02. හාල්මැස්සො බයිට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
අමු හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 100
මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
කඩලපිටි කෝප්ප 1/2
කෝන්ෆ්ලා කෝප්ප 1/4
කහකුඩු තේහැඳි 1/2
බැඳීමට තෙල්

 • හාල්මැස්සො ටික සෝදලා වතුර අයින් කරගන්න.
 • කඩලපිටි වලට කෝන්ෆ්ලා, මිරිස්කුඩු, කහකුඩු, ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු දාලා කලවම් කරගන්න.
 • දැන් මේකට වතුර ටික ටික දාලා උකු බැටර් එකක් හදාගන්න.
 • හාල්මැස්සො එකින් එක බැටර් එකේ දාලා රත්වුණු තෙලට දාලා රන්වන්පාට වෙනකල් බැදගන්න.

03. හාල්මැස්සො කිරට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හාල්මැස්සො ග්‍රෑම් 100
රම්පේ හා කරපිංචා
ලියාගත් රතුළූණු ගෙඩි 2
ලියාගත් අමුමිරිස් කරල් 2
ලියාගත් සුදුළූණු බික් 3
කපාගත් අල ගෙඩි 2
කපාගත් මාළුමිරිස් කරල් 2
දියකිරි කෝප්ප 1
මිටිකිරි කෝප්ප 1
ලුණු ස්වල්පයක්
කහකුඩු තේහැඳි 1/4
තුනපහකුඩු තේහැඳි 1/2
උළුහාල් තේහැඳි 1/2
මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1/2
සියඹලා තේහැඳි 1

 • හාල්මැස්සො ටික හොඳට සෝදලා ඇතිලියට දාගන්න.
 • මේකට කපාගත් අල හා මාළුමිරිස් දාලා අමුමිරිස්, ළූණු, සුදුළූණු, මිරිස්, තුනපහකුඩු, උළුහාල් සියල්ලම දාගන්න.
 • දැන් මේක දියකිරෙන් තැම්බෙන්න තියන්න.
 • හාල්මැස්සො හා අල හොඳට තැම්බුනාම මිටිකිරි දාලා අවශ්‍ය නම් ලුණු දාලා උතුරවාගන්න.

04. හාල්මැස්සො හා අල බැදුම් (කල්තබාගත හැකි රෙසිපියකි)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හාල්මැස්සො ග්‍රෑම් 200
තීරුවට කපාගත් අල ගෙඩි 3
ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 2
ලියාගත් අමුමිරිස් කරල් 3
ලියාගත් සුදුළූණු බික් 5
කරපිංචා ස්වල්පයක්
කෑලිමිරිස් තේහැඳි 2
ලුණු ස්වල්පයක්
කහකුඩු තේහැඳි 1/2
දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්

 • අල වලට කහකුඩු හා ලුණු අතගාලා ටිකක් තියලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.
 • හාල්මැස්සො ටිකත් ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.
 • ඒවගේම ළූණු, සුදුළූණු හා ටිකත් රන්වන්පාට වෙනකල් බැදලා අමුමිරිස් හා කරපිංචා ටිකත් තෙලට දාලා ගන්න.
 • ඊළඟට වෙනම භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා කෑලිමිරිස්, අමුමිරිස් හා බැඳගත් ළූණු දාලා රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු දාගන්න.
 • මේකට බැදගත් සියල්ලම දාලා කලවම් කරලා බාන්න කිට්ටුව දෙහි යුෂ ටිකක් දාගන්න.

05. හාල්මැස්සන් හා රටළූණු සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
අමු හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 100
කපාගත් තක්කාලි ගෙඩි 2
ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 1
ලියාගත් අමුමිරිස් කරල් 2
ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු
කහකුඩු තේහැඳි 1/2
දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්
පොල්කිරි මේසහැඳි 2

 • හාල්මැස්සො ටික සුද්ද කරලා ලුණු හා මිරිස්කුඩු දාලා පොඩ්ඩක් සීසන් කරගන්න.
 • ඊළඟට මේක හොඳට තම්බගන්න.
 • ලියාගත්ළූණු, අමුමිරිස් හා තක්කාලි වලට රස අනුව ලුණු හා ගම්මිරිස්කුඩු දාලා පොල්කිරි හා දෙහි යුෂ දාලා හොඳට අනාගන්න.
 • අන්තිමට තම්බාගත් හාල්මැස්සො දාලා පොඩි නොවෙන්න හැන්දකින් කලවම් කරගන්න.

06. හාල්මැස්සන් තිබ්බටු මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 100
තිබ්බටු ගෙඩි 20 පමණ
තෙල් ස්වල්පයක්
ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 1
ලියාගත් අමුමිරිස් කරල් 1
රම්පේ හා කරපිංචා
කෑලිමිරිස් තේහැඳි 1
කහකුඩු තේහැඳි 1/2
මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1/2

 • තිබ්බටු ටික වතුරෙන් තම්බගෙන පොඩ්ඩක් තලාගන්න.
 • ඊළඟට තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා හාල්මැස්සො ටික දාලා බැදෙන්න අරින්න.
 • මේකට කපාගත් ළූණු, අමුමිරිස්, රම්පේ හා කරපිංචා ටික දාගන්න.
 • ඊළඟට කෑලිමිරිස්, කහකුඩු හා මිරිස්කුඩු දාලා තම්බාගත් තිබ්බටු ටික දාගන්න.
 • රස අනුව ලුණු දාලා වහලා පිසගන්න.

07. හාල්මැස්සන් රටකජු බැදුම (මෙයද කල්තබාගත හැකි රෙසිපියකි)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 200
රටකජු ග්‍රෑම් 100
ලියාගත් ළූණු ගෙඩි 2
සුදුළූණු බික් 10
කරපිංචා ස්වල්පයක්
කෑලිමිරිස් තේහැඳි 2
මිරිස්කුඩු තේහැඳි 1
ලුණු ස්වල්පයක්
බැදීමට තෙල්

 • තෙල් ලිපේ තියලා මුලින්ම හාල්මැස්සො ටික බැදගන්න.
 • ක්‍රිස්පි ගතියට එනකල් බැදගන්න.
 • ඊළඟට ඒ ටික අයින් කරලා රටකජු ටිකබැදගන්න.
 • මේ වගේ ළූණු, සුදුළූණු හා කරපිංචා ටිකත් බැදගන්න.
 • බැදගත් හාල්මැස්සන්ට මිරිස්කුඩු ටිකක් දාලා කලවම් කරන්න.
 • දැන් පෑන් එකකට තෙල් චුට්ටක් දාලා කෑලිමිරිස් ටික දාගන්න.
 • ටිකකින් බැදගත් සියල්ලම දාලා කලවම් කරගන්න.
 • ලුණු අවශ්‍ය නම් විතරක් දාගන්න.
 • කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *