දෙස් විදෙස් ආකර්ෂණයට පාත්‍ර වුණු ලංකාවේ දේවාල 7ක් (Video)

කතරගම දේවාලය
දෙවිනුවර දේවාලය
ගැටබරු දේවාලය
සබරගමු මහ සමන් දේවාලය
දැඩි මුණ්ඩ දේවාලය
සීනිගම දේවාලය
කැබිලිත්ත දේවාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *