ඉතුරු වෙච්ච කේක් වලින් රස අතුරුපස 7ක්

කේක් කියන්නෙ ඉතින් අපි හැමෝම කන්න ආසා කෑමක්නේ. කේක් කාලා කාලා ඉතුරු වෙන කේක් හා කේක් කුඩු වලට කන්න දෙයක් නැත්තන් අපි කරන්නෙ ඒ ටිකත් කන එකනෙ. ඉතින් මේ කේක් කුඩු රස විදියකට හදාගන්න හැටි බලමුද…

 

01.Cakesicles

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

කුඩුකරගත් කේක් කෝප්ප 1

බටර් මේසහැඳි 2

ක්‍රීම්චීස් කෝප්ප 1/2

අයිසින් ශුගර් කෝප්ප 1/2

ඩාක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100

කිරි ස්වල්පයක් 

 

බටර් වලට ක්‍රීම්චීස් හා අයිසින් ශුගර් දාලා හොඳට බීට් කරගන්න. ඊළඟට මේකට කේක් කුඩු දාල හැන්දකින් කලවම් කරගන්න. පොප්සිකල් මෝල්ඩ් එකකට මේකෙන් ටික ටික දාලා ලෙවල් කරගන්න. ඊළඟට ස්ටික්ස් ගහලා පැය 2ක් ෆ්‍රීස් කරගන්න.

ඩාක් චොක්ලට් ටික ඩබල් බොයිල් කරලා කිරි ටික එකතු කරලා ගනාශ් එක හදාගන්න. දැන් ෆ්‍රීස් කරපු කේක්සිකල් අරගෙන මෙල්ට්කරගත් චොක්ලට් වල ඩිප් කරලා තව පැය 2ක් ෆ්‍රීස් කරගන්න. කැමතිනම් ස්ප්‍රින්කල් ඉහගන්න.

 

02.Cake pops

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

කුඩුකරගත් කේක් කෝප්ප 2

බටර් අයිසින් මේසහැඳි 2

වැනිලා ස්වල්පයක් 

ඩාක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100

පොප් ස්ටික්ස්

ස්ප්‍රින්කල් ස්වල්පයක්

කිරි මේසහැඳි 2

 

කේක් කුඩුවලට බටර් අයිසින් හා වැනිලා දාලා අනාගන්න. දැන් මේකෙන් බෝල හදලා ස්ටික්ස් ගහලා පැය 2ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න. ඊළඟට ඩාක් චොක්ලට් ටික ඩබල් බොයිල් කරගන්න. මේකට කිරි ටිකත් දාලා චොක්ලට් ගනාශ් එක හදාගන්න. ගැඹුරු ග්ලාස් එකකට චොක්ලට් ටික දාගන්න. දැන් කේක් බෝල ටික චොක්ලට් වල ඩිප් කරලා ස්ප්‍රින්කල්ස් ඉහලා ආයෙ පැය 2ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගන්න.

 

03.Hazelnut filled chocolates rolls

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

කුඩුකරගත් කේක් කෝප්ප 2

මෙල්ටඩ් බටර් කෝප්ප 1/4

චොප්කරගත් හේසල්නට් කෝප්ප 1/2

ටින්කිරි කෝප්ප 1/4

කොකෝවා පව්ඩර් මේසහැඳි 1

මී පැණි මේසහැඳි 1

 

ගනාශ් එකට:-

ඩාක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100

වයිට් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100

කිරි ස්වල්පයක් 

 

කුඩුකරගත් කේක් වලට අනික් සියල්ලම දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය ලන්ච් ශීට් එකක දාලා දෙපැත්තෙන් රෝල් කරලා පැය 3ක් ෆ්‍රීස් කරගන්න. ඩාක් චොක්ලට් හා වයිට් චොක්ලට් වෙන වෙනම මෙල්ට් කරගන්න. අවශ්‍ය නම් කිරි එකතුකරගන්න. ඊළඟට ෆ්‍රීස්කරගත් චොක්ලට් රෝල්එක පෙති කපලා ඩාක් චොක්ලට් ගනාශ් වල ඩිප් කරලා භාගයක් වයිට් චොක්ලට් ගනාශ් වලත් ඩිප් කරලා තව පැය 2ක් කූල් කරගන්න.

 

04.French Toast

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

කපාගත් කේක් පෙති 7-8

බිත්තර 3

කිරි කෝප්ප 1/2

සීනි මේසහැඳි 1

බේකින් පව්ඩර් තේහැඳි 1

වැනිලා ස්වල්පයක් 

ලුණු ස්වල්පයක් 

ලෙමන් සෙස්ට් ස්වල්පයක් 

බැදීමට තෙල් ස්වල්පයක් 

 

කෝට් කරගැනීමට:-

සීනි කෝප්ප 1/2

කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක් 

 

බිත්තර වලට කේක් පෙති හැර අනික් සියල්ලම දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න. දැන් කේක් පෙති මේකෙ සෝක් කරලා පෑන් එකකට දාලා රන්වන්පාට වෙනකල් දෙපැත්ත දමා ටෝස්ට් කරගන්න. සීනි වලට කුරුඳුකුඩු දාලා කලවම් කරලා ටෝස්ට් කරගත් කේක් පෙති වල දවටගන්න.

 

05.Cake Trifle 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

කොටු කපාගත් කේක් කෝප්ප 1

ශුගර් සිරප් කෝප්ප 1/4

කපාගත් චෙරි ස්වල්පයක් 

චොක්ලට් මූස් කෝප්ප 1

විප්ක්‍රීම් කෝප්ප 1

චොක්ලට් කෑලි 2-3

චොක්ලට් සෝස් ස්වල්පයක්

 

ඩෙසර්ට් කප් එකකට කේක් කෑලි ටිකක් දාලා උඩින් සිරප් ටිකක් දාගන්න. ඊළඟට කපාගත් චෙරි ටිකක් දාලා චොක්ලට් මූස් ටිකක් පයිප් කරන්න. සාදාගත් විපින් අයිසින් එකෙන් පයිප් කරලා තව කේක් කෑලි ටිකක් දාගන්න. නැවත සිරප් දාලා චෙරි දාලා මූස් පයිප් කරලා උඩින් චොක්ලට් ගහගන්න.චොක්ලට් සෝස් ටිකක් උඩින් දාලා කෑමට ගන්න.

 

06.Chocolate Cake shake

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

කුඩුකරගත් කේක් කෝප්ප 1

කිරි කෝප්ප 2

වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් 2

සීනි මේසහැඳි 2

 

බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට කුඩුකරගත් කේක් වලින් 1/2ක්, කිරි, අයිස්ක්‍රීම් හා සීනි දාලා විනාඩියක් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ග්ලාස් එකකට කුඩුකරගත් කේක් ටිකක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගත් ශේක් එක දාගන්න. උඩිනුත් කේක්කුඩු ටිකක් ඉහලා චොක්ලට් සෝස් වක්කරලා පිළිගන්වන්න.

 

07.Cake Cookies 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

කුඩුකරගත් කේක් කෝප්ප 1

බටර් මේසහැඳි 2

සීනි මේසහැඳි 2

බිත්තර 2

පාන්පිටි කෝප්ප 1/2

චොප්කරගත් චොක්ලට් කෝප්ප 1/4

 

බටර් හා සීනි හොඳට බීට් කරගන්න. මේකට බිත්තර ටික දාගන්න. නැවත හොඳට බීට් කරගන්න. ඊළඟට මේකට පාන්පිටි හා චොක්ලට් ටික දාලා කලවම් කරගන්න.

දැන් කුඩුකරගත් කේක් ටික එකතු කරන්න. හොඳට කලවම් කරලා අතින් පොඩි බෝල හදලා පැතලි කරගන්න. දැන් මේ ටික බේකින් ශීට් එකක තියලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10-12ක් බේක් කරගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *