හිමි අහිමි – 22 කොට​ස

තට ඇතිවුණ ක්ෂණික පීඩනය නිසාම මේ හැමදේම තාත්තට කියලා එයාලගේ උපදෙස්, උදව් ගන්න ඕන බව නිතාරා හිතුවත් තාත්තාගෙන් ලැබුණ ප්‍රතිචාරයනම් ඇය කීයටවත් හිතපු නැති විදිහේ එකක්. තාත්තා මුළු කතාවම අහගෙන හිටියේ හරිම පරිස්සමට. නිතූ හිතුවේ කතාව අහන ගමන් කල්පනා කරපු විදිහට තාත්තා මේ ගැටළුව විසඳගන්න ක්‍රමයක් හිතනවා ඇති කියලයි. ඒත් හැමදේම අහන් හිටපු තාත්තගේ පිළිතුර … Continue reading හිමි අහිමි – 22 කොට​ස