පැණි රසට කැමති අයට ස්වීට් වොෆල් රෙසිපි 7ක්

එදා අපි ඔයාලට සේවරි වොෆල්ස් ගෙනාවනෙ. ඉතින් අද හිතුවා අපි බබාලටත් කන්න පුළුවන් විදියට ස්වීට් වොෆල් රෙසිපි ටිකක් ගේන්න. හවස ස්නැක් එකකට වගේම උදේ ආහාරයක් විදියටත් ගන්න පුළුවන් මේවා ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් ට්‍රයි කරන්න. 

 

1. බනානා වොෆල්ස් (Banana Waffles)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 2. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/2
 3. ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි 3
 4. කිරි කෝප්ප 1
 5. වැනිලා ටිකක් 
 6. පැණි මේස හැඳි 1

 

 • පාන්පිටි වලට බේකින් පව්ඩර් දාල හලාගන්න. කෙසෙල් ගෙඩි ටික පොඩි කරගන්න. මේකට කිරි ටික දාගන්න. හොඳට විස්ක් කරගන්න. වැනිලා හා පැණි එකතු කරන්න. 
 • හොඳට විස්ක් කරගන්න. දැන් මේකට පාන්පිටි ටික ටික දාලා විස්ක් කරගන්න. වොෆල්ස් අයන් එකට බටර් ස්ප්‍රේ කරලා බැටර් එක දාලා වොෆල්ස් හදාගන්න. 

 

2. ක්‍රීම් චීස් වොෆල්ස් (Cream Cheese Waffles)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. බටර්මිල්ක් කෝප්ප 1
 2. පාන්පිටි කෝප්ප 1 1/2
 3. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/4
 4. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1
 5. සීනි කෝප්ප 1/4
 6. බිත්තර 2
 7. මෙල්ටඩ් බටර් කෝප්ප 1/4

 

ෆිලින් එකට

 

 1. ක්‍රීම්චීස් කෝප්ප 1
 2. සීනි කෝප්ප 1/4
 3. වැනිලා ටිකක්

 

ටොපින් එකට 

 

 1. මේපල් සිරප්
 2. මික්ස්ඩ් බෙරීස්

 

 • බටර්මිල්ක් හා බිත්තර හොඳට බීට් කරගන්න. පාන්පිටි වලට සීනි, බේකින් පව්ඩර්, බේකින්සෝඩා, ලුණු කලවම් කරලා මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. මේකට මෙල්ටඩ් බටර් ටිකත් දාලා හොඳට බීට් කරගන්න. 
 • ක්‍රීම්චීස් වලට සීනි හා වැනිලා දාලා බීට් කරගන්න. දැන් වොෆල් අයන් එකට වොෆල් බැටර් එක දාලා, උඩින් ක්‍රීම්චීස් ටිකක් ස්ප්‍රෙඩ් කරලා, ආයෙ වොෆල් බැටර් එකෙන් ටිකක් දාලා වහලා වොෆල්ස් හදාගන්න. 
 • උඩින් බෙරීස් හා මේපල් සිරප් දාලා කෑමට ගන්න. 

 

3. ඕට්ස් වොෆල්ස් (Oats waffles)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. ඕට්ස් කෝප්ප 1 1/2
 2. බිත්තර 1
 3. කිරි කෝප්ප 1
 4. වැනිලා ටිකක්
 5. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1/2
 6. ලුණු පින්ච් එකක්
 7. සීනි මේස හැඳි 3

 

 • ඕට්ස් ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. වෙනම බෝල් එකකට අනික් සියල්ලම දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න. 
 • සීනි දිය වුණාම මේකට ඕට්ස් ටික දාලා කලවම් කරලා වොෆල් අයන් එකට දාගන්න. 

 

4. බ්‍රවුනි වොෆල්ස් (Brownie Waffles)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. මෙල්ටඩ් බටර් කෝප්ප 1/2
 2. කොකෝවා පව්ඩර් කෝප්ප 1/4
 3. උණුවතුර මේස හැඳි 1
 4. සීනි කෝප්ප 3/4
 5. බිත්තර 2
 6. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 7. චොප් කරගත් ඩාක් චොක්ලට් කෝප්ප 1/2

 

 • බෝල් එකකට මෙල්ටඩ් බටර් හා කොකෝවා පව්ඩර් දාල විස්ක් කරගන්න. ඊළඟට මේකට උණුවතුර, සීනි, බිත්තර දාල තවත් විනාඩි 5ක් විතර විස්ක් කරගන්න. 
 • ඊළඟට පාන්පිටි ටික ටික දාල බැටර් එක හදාගන්න. මේකට චොප් කරගත් චොක්ලට් ටිකත් දාගන්න. කලවම් කරලා ඔයිල් බ්‍රෂ් කරගත් වොෆල් අයන් එකට දාලා වොෆල්ස් හදාගන්න. 

 

5. ස්ට්‍රෝබෙරි වොෆල්ස් (Strawberry Waffles)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. පාන්පිටි කෝප්ප 1
 2. ලුණු පින්ච් එකක්
 3. සීනි තේ හැඳි 3
 4. බේකින් පව්ඩර් තේ හැඳි 1
 5. කපාගත් ස්ට්‍රෝබෙරි කෝප්ප 1
 6. බිත්තර 1
 7. බටර්මිල්ක් කෝප්ප 1/2
 8. එළවළු තෙල් තේ හැඳි 1/2
 9. වැනිලා ටිකක්

 

 • පාන්පිටි වලට සීනි, ලුණු හා බේකින් පව්ඩර් දාලා කලවම් කරගන්න. වෙනම බෝල් එකක බිත්තර, බටර්මිල්ක්, එළවළු තෙල් හා වැනිලා බීට් කරලා මේකට එකතු කරන්න. 
 • හොඳට කලවම් කරලා කපාගත් ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකත් දාගන්න. දැන් මේ බැටර් එක වොෆල් අයන් එකට දාලා වොෆල්ස් හදාගන්න. 

 

 

6. සිනමන් බ්‍රෙඩ් වොෆල්ස් (Cinnamon Bread Waffles)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

 1. වැනිලා ටිකක්
 2. බිත්තර 2
 3. කිරි මිලිලීටර් 100
 4. සිනමන් ෂුගර් මේස හැඳි 2 (කුරුඳු කුඩු මිශ්‍ර කුඩු කරගත් සීනි)
 5. පාන්පෙති 5-6
 6. බටර් ටිකක්

 

 • වැනිලා, බිත්තර, කිරි හා සිනමන් ෂුගර් හොඳට විස්ක් කරගන්න. 
 • පාන්පෙති දෙකක් අරගෙන මැදට බටර් ගාලා මේ බැටර් එකේ පොඟවන්න. 
 • දැන් ඔයිල් බ්‍රෂ් කරපු වොෆල් අයන් එකට තියලා බ්‍රෙඩ් වොෆල්ස් හදාගන්න. 

 

 

7. චොක්ලට් චිප් වොෆල්ස් (Chocolate Chip Waffles)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. බිත්තර 1
 2. මෙල්ටඩ් බටර් ග්‍රෑම් 100
 3. වැනිලා ටිකක්
 4. සීනි ග්‍රෑම් 150
 5. ලුණු පින්ච් එකක්
 6. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1/2
 7. පාන්පිටි ග්‍රෑම් 250
 8. චොක්ලට් චිප්ස් ග්‍රෑම් 100

 

 • බිත්තරය හොඳට විස්ක් කරගන්න. මේකට මෙල්ටඩ් බටර් ටික එකතු කරන්න. ඊළඟට වැනිලා හා සීනි දාලා විස්ක් කරගන්න. ලුණු එකතු කරන්න. 
 • බේකින් පඩ්ඩර් හා පාන්පිටි ටිකත් දාලා ඩෝ එකක් අනාගන්න. මේකට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකත් දාලා කලවම් කරන්න. ඔයිල් බ්‍රෂ් කරපු වොෆල් අයන් එකට මේ ඩෝ එකෙන් ටික ටික දාලා වොෆල්ස් හදාගන්න.