හිමි අහිමි – 3 කොටස

  හිමි අහිමි – 1 කොටස   හිමි අහිමි – 2 කොට​ස     3 කොටස   එලාර්ම් එකට පින්සිද්ධ වෙන්න අමාරුවෙන් නැගිටගත්ත විමංග නිදිමරගාතෙම පහලට ගියේ අප්පච්චි ඔෆිස් එකට යන්න කලින් විශ් කරන්න ඕන නිසයි. ඔක්කොමත් හරි උදේ නැගිටින එක තමා දුක… ඔළුව කසමින් පහලට බහින ගමන් විමංග හිතුවා. රෑ එලිවෙනකං ඇහැරිලා හිටියත් පාන්දර … Continue reading හිමි අහිමි – 3 කොටස