චියා සීඩ්ස් වලින් රස වගේම ගුණ පුඩින් හදාගන්න රෙසිපි අපෙන්

චියා කියන්නෙ අපේ ඇඟට ගොඩක් හොඳ ඇට වර්ගයක්. මේකට කට්ටිය වරදවා කසකසා ඇට කියලත් කියනවා. එකම පවුලෙ ශාඛ උනාට කසකසා වලට කියන්නෙ බේසිල් සීඩ්ස් (Basil Seeds). චියා සීඩ්ස් වෙනම සැලඩ් වලට, පොඟවන්නෙ නැතුව කෑම වලට දාලා ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔන්න ඉතින් මේවයින් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් රෙසිපි ටිකක් අද කියලා දෙන්න හිතුවා. එහෙනම් කියවලා බලන්න.

 

1. චොකලට් බනානා චියා පුඩිම (Chocolate Banana Chia Pudding) 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චියා සීඩ්ස් මේස හැඳි 3 
 2. ආමන්ඩ් මිල්ක් 180ml
 3. මේපල් සිරප් මේස හැඳි 1
 4. කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 1 
 5. චොප් කර ගත් කෙසෙල් 1
 6. කෙසෙල් පෙති 3
 7. ග්‍රේට් කරගත් ඩාර්ක් චොකලට් 

 

 • බෝල් එකකට චොප් කර ගත් කෙසෙල්, චියා සීඩ්ස්, කොකෝවා පවුඩර්, මේපල් සිරප්, ආමන්ඩ් මිල්ක් දාලා හොඳින් මික්ස් කරන්න. 
 • ඒක ග්ලාස් එකකට දා ගන්න. කවර් කරලා පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. 
 • පුඩින් එකට උඩින් කෙසෙල් පෙති හා ඩාර්ක් චොකලට් දාල ගාර්නිෂ් කරගන්න. 

 

 

2. පීනට් බටර් චියා පුඩිම (Peanut Butter Chia Pudding) 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. වතුර කෝප්ප 1 
 2. චියා සීඩ්ස් මේස හැඳි 2 
 3. කිරි කෝප්ප 1 
 4. වැනිලා තේ හැඳි 1 
 5. චොප් කර ගත් කෙසෙල් ගෙඩියක් 
 6. පීනට් බටර් මේස හැඳි 2 
 7. චොකලට් චිප්ස් ටිකක් 

 

 • බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට වතුර, චියා සීඩ්ස් දාලා හොඳින් කලවම් කර විනාඩි 10ක් විතර තියන්න. 
 • චියා සීඩ්ස් වලට කිරි, වැනිලා දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න. ඒක ග්ලාස් එකකට දා ගන්න. 
 • මේකට උඩින් චොප් කර ගත් කෙසෙල්, පීනට් බටර්, චොකලට් චිප්ස් දා ගෙන ගාර්නිෂ් කර ගන්න. 

 

 

3. ස්ට්‍රෝබෙරි චියා පුඩිම (Strawberry Chia Pudding) 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චොප් කර ගත් ස්ට්‍රොබෙරි ගෙඩි 3 – 4
 2. චියා සීඩ්ස් මේස හැඳි 3 
 3. ඕට් මිල්ක් 180 ml
 4. මේපල් සිරප් මේස හැඳි 1
 5. වොල්නට්ස් ටිකක් 
 6. ස්ට්‍රොබෙරි පෙති 

 

 • බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට චොප් කර ගත් ස්ට්‍රොබෙරි, චියා සීඩ්ස්, මේපල් සිරප්, ඕට් මිල්ක් දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න.
 • හොඳින් මික්ස් උනාම ඒක ග්ලාස් එකකට දා ගන්න. ඒක කවර් කරලා පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. 
 • ඊළඟට ග්ලාස් එකට ස්ට්‍රෝබෙරි ස්ලයිසස් හා වොල්නට්ස් දාලා ගාර්නිෂ් කරගන්න. 

 

 

4. චොකලට් චියා පුඩිම (Chocolate Chia Pudding) 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. රටඉඳි 4
 2. චියා සීඩ්ස් මේස හැඳි 2 
 3. කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 2 
 4. ආමන්ඩ් මිල්ක් කෝප්ප 3 /4
 5. වැනිලා තේ හැඳි 1 
 6. චොප්කරගත් ආමන්ඩ් ඇට ස්වල්පයක් 

 

 • බෝල් එකකට රටඉඳි, චියා සීඩ්ස්, කොකෝවා පවුඩර්, ආමන්ඩ් මිල්ක්, වැනිලා දාන්න. 
 • ඊළඟට ඒක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ග්ලාස් එකකට දාල ෆ්‍රිජ් එකේ පැය තුනක් තියන්න. උඩින් ආමන්ඩ් ඇට දාලා ගාර්නිෂ් කර ගන්න. 

 

 

5. ලෙමන් බ්ලුබේරි චියා පුඩිම (Lemon Blueberry Chia Pudding) 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චියා සීඩ්ස් මේස හැඳි 3 
 2. ආමන්ඩ් මිල්ක් 180ml
 3. මේපල් සිරප් මේස හැඳි 1 
 4. බ්ලුබේරි කෝප්ප 1/3
 5. ග්‍රේට් කරගත් ලෙමන් පොතු තේ හැඳි 1 
 6. ආමන්ඩ් 

 

 • බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට චියා සීඩ්ස්, බ්ලුබේරි, ග්‍රේට් කරගත් ලෙමන් පොතු, මේපල් සිරප්, ආමන්ඩ් මිල්ක් දාලා හොඳින් මික්ස් කරන්න. 
 • මේක ග්ලාස් එකකට දා ගන්න. ඒක කවර් කරලා පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න.
 • පුඩින් එකට බ්ලුබේරි හා ආමන්ඩ් දාලා ගාර්නිෂ් කර ගන්න. 

 

 

6. කොකනට් චියා පුඩිම (Coconut Chia Pudding) 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චියා සීඩ්ස් මේස හැඳි 3 
 2. පොල් කිරි 180ml
 3. මේපල් සිරප් මේස හැඳි 1 
 4. ඩේසිකේටඩ් කොකනට් මේස හැඳි 2 

 

 • බෝල් එකක් ගෙන ඒකට චියා සීඩ්ස්, ඩේසිකේටඩ් කොකනට්, මේපල් සිරප්, පොල් කිරි දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න. 
 • හොඳින් මික්ස් උනාම ඒක ග්ලාස් එකකට දා ගන්න. ඒක කවර් කරලා පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. 
 • පුඩින් එකට ඩේසිකේටඩ් කොකනට් දාලා ගාර්නිෂ් කර ගන්න. 

 

 

7. කොෆි චියා පුඩිම (Coffee Chia Pudding) 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. චියා සීඩ්ස් මේස හැඳි 3 
 2. හදාගත් කෝපි කෝප්ප 1/4
 3. ඕට් මිල්ක් කෝප්ප 1 /2
 4. මේපල් සිරප් මේස හැඳි 1 
 5. චොප් කරගත් ආමන්ඩ් ඇට ටිකක් 

 

 • බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට චියා සීඩ්ස්, කෝපි, මේපල් සිරප්, ඕට් මිල්ක් දාලා හොඳින් මික්ස් වෙනකන් කලවම් කරන්න. 
 • හොඳින් මික්ස් උනාම ඒක ග්ලාස් එකකට දා ගන්න. ඒක කවර් කරලා පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. 
 • පුඩින් එකට ආමන්ඩ් දාලා ගාර්නිෂ් කර ගන්න.