ලෝකය විස්මයට පත් කළ ලංකාවේ මැණික් 

පසුගිය දවස් වල මිල කළ නොහැකි මැණික් පොකුරක් හමුවීම පිළිබඳව වාර්තාවලින් මුළු ලංකාවම මහත් සන්තෝෂයට පත් වුණා. ඒ මේ වන විට ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටින විදේශ ණය අර්බුදයට ඒ මඟින් සැලසෙන සහනය නිසයි. නමුත් ඇතැම් පාර්ශව පවසා සිටියේ මේ මැණික් පොකුරේ කතාව  අතේ පැළවෙන බොරුවක් බවයි. නමුත් ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය ඇතුළු මැණික් ක්ෂේත්‍රයට … Continue reading ලෝකය විස්මයට පත් කළ ලංකාවේ මැණික්