ගොඩක් දෙනෙක් අහලවත් නැති, ඒත් අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් අඩවි ලැයිස්තුවක්! – පළමු කොටස

මීට අවුරුදු පහළොවකට විස්සකට සහ ඊටත් කලින් කාලේ ගැන හිතනකොට, ඒ කාලෙත් අපි කම්පියුටර් පාවිච්චි කළා තමයි. හැබැයි ඒ කාලේ ගොඩක් දුරට වෙබ් එකත් එක්ක අපිට ඒ තරම් වැඩ තිබ්බෙ නෑ. කොහොමත් ඒ කාලේ තිබුණු ඩයල්-අප් කනෙක්ෂන් වලින් වෙබ් එකකට කනෙක්ට් වෙලා ඒ තරම් බරපතළ වැඩ කරගන්න හැකියාවක් තිබුණෙත් නෑ. ඒ කාලේ අපි ගොඩක් දුරට … Continue reading ගොඩක් දෙනෙක් අහලවත් නැති, ඒත් අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙබ් අඩවි ලැයිස්තුවක්! – පළමු කොටස