කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – අවසාන කොටස

 

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 73 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 74 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 75 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 76 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 77 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 78 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 79 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 80 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 81 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 82 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 83 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 84 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 85 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 86 කොට​ස

 

 

ඔන්න අවුරුදු එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් සතිපතා අපි කියවපු කාම සූත්‍රයේ අවසාන කොටසට තමයි අපි අද යොමුවෙන්නේ. එහෙමනම් වැඩි කතාබහක් නැතුව අපි පහුගිය සතියේ නවත්තපු තැන ඉඳන් පටන් ගමු.

විවිධ ඖෂධ ගැන කතා කරපු වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ඉන්පසු තව විශේෂ ඖෂධයක් ගැන සඳහන් කරනවා. රතුපාට තොල් සුදු පාට කරගන්නයි එය භාවිතා කරන්නෙ. අලක්ත නම් ඖෂධ වර්ගය සුදු පාට අශ්වයෙකුගේ වෘෂණවලින් ගලන දහඩිය සමග හත් වරක් මුසුකොට ගෑමෙන් මේ වර්ණ පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් කියලා එතුමා කියනවා. සුදු පාටට හැරුණු තොල් යළි රතු පාට කර ගැනීම සඳහා මදයන්තිකා ආදී ඖෂධ සංයෝග භාවිතා කිරීමට පුළුවන්.

බහුපාදිකා, සුවඳ කොට්ටං, තුවරලා, තාලීස, දේවදාර, වජ්‍රකන්ද ආදියෙන් සාදාගත් සංයෝගයක් බටනලාවේ ගෑමෙන් අනතුරුව පිඹිද්දී ඒ හඬ අසන තැනැත්තිය බටනළාව වයන පුද්ගලයාට වශී වීම සිදුවෙනවා.

ධුස්තර ඵල මිශ්‍ර ආහාර ගැනීමෙන් වැළකිය යුතු බවට වත්ස්‍යායන පඬිතුමා අවවාද කරන්නේ ඉන් උමතු බව ඇතිවිය හැකි නිසාය.

හරිතාල සහ මනෝසීල යන ඖෂධ වර්ග කෑ මොණරෙකු විසින් හෙළන ලද වසුරු අත ඇති පුද්ගලයෙකු යම් දෙයක් ඇල්ලුවොත් එය බාහිර පාර්ශවයට නොපෙනී යාම සිදුවේ.

අංගාර තෘණ භස්ම තෙල් සමඟ මුසුකොට දියට දැමීම  නිසා දිය කිරි පාටින් දිස් වීම සිදුවෙයි.

අරළු, අම්‍රාතක, ශ්‍රවණ පියංගු යන ඖෂධ ගෙන සමව අඹරා ආලේප කිරීම මගින් ලෝහ භාණ්ඩ තඹ පැහැයට හැරීම සිදුවේ.

සුදු පැහැති පැටියකු වදා ඇති  සුදු එළදෙනකගේ කිරි බීම මගින් භාග්‍ය මෙන්ම දීර්ඝායුෂ ඇති වීම නියත බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා සඳහන් කරනවා. ඉන් අනතුරුව එතුමා පවසන්නේ යහපත් බ්‍රාහ්මණයන්ගේ ආශීර්වාදය නිසා මේ ආකාරයටම ආයුෂ වර්ධනය වන බවයි.

අනෙකුත් ප්‍රකරණ වල වගේම අවසානයේදී සමස්ත ප්‍රකරණය හකුළුවා දැක්වීම මෙහිදීත් සිදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ අවසාන ප්‍රකරණය වීම නිසා සමස්ත කාම සූත්‍රයම හකුළුවා දැක්වීමත් මෙහි සිද්ධ වෙනවා.

පුරාණයේ විසූ ප්‍රකට ශාස්ත්‍රධරයන් සහ විද්වතුන් විසින් විස්තර කරන ලද කාම ශාස්ත්‍රය යළිත් සවිස්තරාත්මකව සහ ගැටළු තැන් මගහරිමින්, ඇතැම් තැනක පුරාතනයන්ගේ මත විවේචනය කරමින් ද කාම සූත්‍රය රචනා වී ඇත.

නුවණැති පුද්ගලයා මෙම ග්‍රන්ථය ආශ්‍රයෙන් ධර්මය, අර්ථය, කාම අවබෝධය සහ ලෝක ස්වභාවය හඳුනා ගනී. හුදෙක් අනුරාගයට පමණක් වහල් වී ක්‍රියා නොකිරීමට වග බලා ගනියි.

කාම ශාස්ත්‍රයට අදාළ කරුණු විස්තර කිරීමේදී අනුරාගය වර්ධනය වීම ස්වභාවික තත්ත්වයකි. එවැනි අනුරාග වර්ධනය වීමට අදාළ විවිධ උපාය මාර්ග පවා මෙම කෘතිය තුළ දී විස්තර විය. ඉන් අනතුරුව එවැනි අනුරාග වර්ධනය කිරීමෙන් නවතා ගත හැකි උපක්‍රම පවා මෙහි සාකච්ඡා විය. අවසාන වශයෙන් එවැනි තත්ත්වයන් නිසා ඇතිවිය හැකි අවාසි පිළිබඳවද පාඨකයා දැනුවත් කරන ලදී.

යම් විෂයයක් ශාස්ත්‍රානුකූලව හැදෑරීමට වඩා ප්‍රායෝගිකව හැදෑරීම වඩාත් ප්‍රයෝජනවත්ය. කාම ශාස්ත්‍ර විෂයටද එය එක හා සමානව වලංගුය.

බ්‍රාභ්‍රවීය්ය පඬිතුමාගේ විස්තර කිරීම් සහ කාම ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව ප්‍රශස්ත ග්‍රන්ථ රචනා කර තිබූ අනෙකුත් විශිෂ්ටයන්ගේ ග්‍රන්ථද විමසා බලා වත්ස්‍යායන විසින් මේ කාම සූත්‍රය යථා ආකාරයට  සකස් කිරීම සිදු කළේය.

බ්‍රහ්ම චර්යාවෙන් සහ සමාධියෙන් යුක්තව වත්ස්‍යායන විසින් මෙය රචනා කළේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට මිස රාගය කුළු ගැන්වීම පිණිස නොවේය.

ආර්තව ධර්ම සහ කාම සේවනය කරන්නවුන්ගේ චිර පැවැත්මට හේතුවන  මෙම ශාස්ත්‍රය නිසියාකාරව අවබෝධ කරගත් තැනැත්තා සංසුන් වූ ඉඳුරන් සහිත පුද්ගලයෙකු බවට පත් වේ.

එසේ ම නුවණැති තැනැත්තා මෙම ශාස්ත්‍රයේ සම්පූර්ණයෙන් දක්ෂව, අනුරාගයට වහලෙකු බවට පත් නොවී, ධර්මාර්ථ මුල් කොටගෙන ප්‍රායෝගිකව කටයුතු කරමින් සාර්ථකත්වයට පැමිණෙයි.

 

ඔන්න ඔය විදිහට අපි අද කාම සූත්‍රය කියවලා ඉවර කළා. එහෙමනම් මුල ඉඳන්ම අපි කොටස් වශයෙන් ගෙනාපු කාම සූත්‍රය කියවපු ඔයාලට “අපි කාමසූත්‍රයත් කියවපු කොල්ලෝ (කෙල්ලෝ) කියලා ආඩම්බරයෙන් කියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් සුපුරුදු විදියට යාළුවෝ එක්ක මේ ලිපිය බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා.