කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – අසූහය වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 73 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 74 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 75 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 76 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 77 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 78 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 79 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 80 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 81 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 82 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 83 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 84 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 85 කොට​ස

 

පසුගිය සතියේදි කාම සූත්‍රයේ අවසාන ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගත්තා කියන එක ඔබට මතක ඇති. හැබැයි ඉතින් මේ ප්‍රකරණයේ සඳහන් වෙලා තියෙන කරුණු ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බලන්න කලින් දෙතුන් පාරක් හිතන්න කියන එක වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙහි සඳහන් වෙන ඇතැම් ඖෂධ ක්‍රම අනුගමනය කරද්දී ශරීරයට විවිධ හානි සිදු කරගන්න සිදුවෙනවා. එය කිසිසේත්ම අනුමත කරන්න බැරි තත්ත්වයක්. මේ කරුණු කාරණා මතක තියාගෙන අපි කාම සූත්‍රය වැඩිදුරටත් කියවගෙන යමු.

ඊළඟට යළිත් අපිට හමුවෙන්නෙ ලිංගේන්ද්‍රයේ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමයක් පිළිබඳව. ඒ සඳහා දළ කෙළි සහිතව ගස් වල ඉපදෙන විවිධ වර්ගයේ කෘමීන් ගෙන ජනනේන්ද්‍රියේ ඇතිල්ලීම කළ යුතුයි කියලා නිර්දේශ කරනවා. ඊට පස්සේ වෙන දේ ගැන ආයේ අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. වේදනාවෙන් යුක්තව ඉදිමිලා තියෙන ජනනේන්ද්‍රියේ දස දිනක් පුරා තෙල් ආලේප කිරීම කළ යුතුයි. ඉන් පසුව යළිත් අර විදිහටම කෘමි සතුන් ඇතිල්ලීමත් යළිත් තෙල් ආලේප කිරීමත් කළ යුතුයි. මේ විදිහට ජනනේන්ද්‍රියේ සුවිශාල ඉදිමුමක් ඇති වීමෙන් පස්සේ ඇඳක අධෝමුඛ සෙයියාවෙන් සතපවලා ඇඳේ සිදුරක් හදලා ජනනේන්ද්‍රිය පහළට වැටෙන සේ  තබා ගැනීම සිදුකළ යුතුයි. ඉන් අනතුරුව ශීත ගුණ දෙන කසාය වර්ගයක් මගින් වේදනාව නැතිකර සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පැමිණීමට පහසු කළ යුතුයි. මේ ක්‍රමය සඳහා ඇතැම් මූලාශ්‍රවල ශූකශෝථ යන නම භාවිතා වෙනවා. මේ මගින් ලබාදෙන ප්‍රතිඵල ජීවිතාන්තය දක්වා කල් පවතිනවා කියලා සඳහන් වෙනව.

අමුක්කරා, සබරකන්ද, ජලශුක, එළබටු, මී වෙඬරු, හස්තිකර්ණ, වජ්‍රවල්ලි වන ඖෂධ වර්ග වල යුෂ ජනනේන්ද්‍රිය මත ගා පිරිමැදීමෙන් එය දිගුවීම සිදු වෙනවා. නමුත් මෙහි ප්‍රතිඵල මාසයකට පමණක් සීමා වන බව කියවෙනවා.

ඊට අමතරව ඉහත සඳහන් කළ ඖෂධ වර්ගවලින් කෂාය සාදා අනතුරුව සිඳ ගනු ලබන තෙල් වලින් පිරිමැදීමෙන්ද ඒ හා සමාන වර්ධනයක් වන බවත් එහි ප්‍රතිඵල මාස හයක පමණ කාලයක් රඳා පවතින බවත් සඳහන් වෙනවා.

දෙළුම්, ත්‍රපස බීජ, වීජානි, වාලුකා, බෘහතිඵල යන මේ ඖෂධ වර්ගවල යුෂ ගෙන ඒවා මද ගින්නෙන් සිඳ සාදාගත් තෙල් ගා පිරිමැදීමෙන් ද ජනනේන්ද්‍රිය වර්ධනය සිදු වෙනවා.

ස්නූහී, නණ්ඨක, වඳුරන්ගේ වසුරු හා නියඟලා අල මුසුකොට යම් ස්ත්‍රියකගේ හිස මතට මේ සංයෝගය දැමුවහොත් ඇය තවත් අයෙකු නොපතන බව කියවෙනවා.

සෝමලතා, බෝධි ඇට, භෘංග, ලෝහ භස්ම උපජිව්හිකා යන ඖෂධ වර්ග චූර්ණ කොට ඇස් වල සහ ජම්බු යුෂවලින් ඝනව අනා යෝනියේ ආලේප කිරීම මගින් එම ස්ත්‍රිය යම් කෙනෙකු සමග සංසර්ගයේ යෙදුනේ නමුත් අදාළ පුද්ගලයාගේ අනුරාගය නැතිවීම සිදුවෙනවා.

ගෝපාලිකා, බහුපාදිකා, ජිහ්විකා යන ඖෂධ වර්ගවලින් චූර්ණ සාදා, මී මෝරුවලින්  අනා, ඇඟෙහි ආලේප කොට ස්නානය කිරීමෙන් අනතුරුව කාන්තාවක් වෙත යෑමෙන් රාගය ඇතිවීම වැළකෙන බව සඳහන් වෙනවා.

එසේම නීප, ආම්‍රතක, ජම්බුමල් හා චන්දන සමග ආලේප කිරීම සහ අදාළ මල් වර්ග පැළඳ ගැනීම දුර්භාග්‍යයට හේතු කාරණා වනවා.

එසේම කෝකිලාක්ෂ යන ගස් වර්ගයේ ගෙඩිවලින් සාදාගත් ආලේපනය හස්ති වර්ගයේ කාන්තාවකගේ යෝනියේ ආලේප කිරීමෙන් අදාළ ප්‍රදේශය එක් රැයකට හැකිලීම සිදුවෙන බව  කියවෙනවා.

එසේම පද්ම, උත්පලකන්ද, සර්ජක සුගන්ධ යන මේ ඖෂධ වර්ග චූර්ණ කොට මී පැණියෙන් අනා ආලේප කිරීම මගින් මිග වර්ගයේ ස්ත්‍රියගේ යෝනිය  මහත්වීම සිදුවනවා.

ස්නූහි, සෝම, අර්ථක යන ඖෂධ වර්ග කිරෙන් අනා බෝධි ඇට සහ නෙල්ලි යුෂවල පොඟවා ගෑමෙන් කෙස් සුදු පැහැයට හැරෙනවා.

මදයන්තිකා, කූටජ, කචඤ්ජනිකා, ගිරිකර්ණිකා, වෘෂපර්ණි යන ඖෂධ වර්ගවලින් සාදා ගත් චූර්ණය හිසෙහි ආලේප කිරීම මගින් හිසකෙස් කළු පැහැයට හැරවීම සිදුවෙනවා.

ඉහත සඳහන් කළ ඖෂධ වර්ගවලින් සාදා ගත් තෙල් ගැල්වීමෙන් කෙස් කළු වී ක්‍රමයෙන් ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත්ව යනවා.

 

එහෙමනම් ලබන සතියේදී අපි කාමසූත්‍රය සම්පුර්ණයෙන්ම කියවල ඉවර කරමු. වෙනදා වගේම මේ ලිපිය යාළුවො එක්ක ෂෙයාර් කරගන්න අමතක කරන්න එපා.