කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – අසූ තුන් වෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 73 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 74 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 75 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 76 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 77 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 78 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 79 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 80 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 81 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 82 කොට​ස

 

පසුගිය සතියේ අවසානයේදී අපි කියවමින් හිටියේ කාන්තාවක් වශී කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි විවිධ ඖෂධ වර්ග සකස් කිරීම සම්බන්ධව බව ඔබට මතක ඇති. අපි අද තවදුරටත් ඒ ගැන කියවමු. හැබැයි ඔබ මේ ලිපිපෙළ පළමු වතාවට කියවන කෙනෙක් නම් පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සඳහන් වන ඖෂධ අත්හදා බැලීමෙන් වළකින්න කියන දේ. අත්හදා බලන එක අත්‍යවශ්‍යම නම් පිළිගත් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න කියන එක සඳහන් කරන්න ඕන. 

ආපහු අපි නවත්තපු තැනට යොමු වුණොත්, ඊට පස්සේ වත්ස්‍යායන පඬිතුමා විස්තර කරන්නේ දේවකාන්ත නම් ආලේපනය සාදාගන්නා ආකාරය ගැනයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන ඖෂධ විදිහට වද කහ කැබැලි සහ මී අඹ තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ඖෂධ වර්ග දෙක හොඳින් මිශ්‍ර කිරීමෙන් අනතුරුව ඇට්ටේරියා ගසක සිදුරක් සාදා ඊට ඇතුළත් කොට බැඳ තැබීම කළ යුතුයි. හය මාසයක් ගත වීමෙන් අනතුරුව මේ ඖෂධ වර්ග පිටතට රැගෙන හොඳින් කුඩු කර ශරීරයේ ආලේප කිරීම සිදුකළ යුතුයි. මෙලෙස සකස් කරන ලබන දේවකාන්ත ආලේපය ප්‍රබල මට්ටමේ වශීකරණයක් වනවා.

ඉන්පසුව විස්තර කරනු ලබන්නේ ගාන්ධර්වකාන්ත නම් ආලේපනය සාදාගන්නා ආකාරයයි. එහි සඳහන් වන විස්තර අනුව කිහිරි ගසක අරටුව රැගෙන සිහින් වන සේ කැපීමෙන් අනතුරුව මී අඹ තෙල්වල මිශ්‍ර කොට කැමති ගසක සිදුරක් සාදා එහි තැබීම සිදුකළ යුතුයි. කලින් සඳහන් කළ ආකාරයටම හය මසකින් පසුව අදාළ ආලේපය පිටතට ගෙන ශරීරයේ ආලේප කිරීම සිදුකළ යුතුයි. එවිට මෙම ඖෂධය එම ගසේ මල්වල සුවඳින් යුක්ත වන බව ද වත්ස්‍යායන පඬිතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

ඉන්පසුව එතුමා යොමුවන්නේ නාගකාන්තාලේපනය සාදාගන්නා ආකාරය විස්තර කිරීම සඳහායි. ඒ සඳහා  තුවරලා සහ ප්‍රියංගු අවශ්‍ය වෙනවා. මෙම ඖෂධ වර්ග දෙකත් මී අඹතෙල්වල දමා ඉන් අනතුරුව නාගසක සිදුරක් සාදා මාස 6ක කාලයක් තබා ගැනීම සිදු කිරීම කළ යුතුයි. නාගකාන්තාලේපනයත් අති ප්‍රබල වශීකරණයක් බව එතුමා පවසනවා.

ඉන් අනතුරුව එතුමා යොමුවන්නේ විවිධ වර්ගයේ අඳුන් වර්ග සාදා ගැනීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමටයි.ඒ සඳහා සත්ත්ව ඇටකටු භාවිතා කොට තිබෙනවා.

හොඳින් කුඩුකර ගත් ඔටු ඇට කීකිරිඳිය යුෂින් අඹරා සාදාගත් මිශ්‍රණය පිළිස්සීමෙන් අනතුරුව සකස් කරනු ලබන අඳුන සාදාගැනීම පළමුවෙන් කළ යුතු අතර ඉන් අනතුරුව මෙය තැන්පත් කිරීම සිදුකළ යුත්තේ ද ඔටු ඇටවලින් සකස්කරගත් හෙප්පුවකයි. මෙය ඇසේ ගැල්වීම සඳහා භාවිත කළ යුත්තේ ද ඔටු ඇටයෙන් සඳාගත් කූරකිනුයි. මෙම අඳුන් වර්ගය ඇසට සිසිලසක් ගෙන දෙනවා පමණක් නොව වශීකරණයක් ලෙසද ප්‍රබල තත්ත්වයක් උසුලන බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා පවසනවා.

මේ ආකාරයටම ඔටු ඇට වෙනුවට උකුසු, ගිජුලිහිණි සහ මොණර යන පක්ශීන්ගේ  ඇට භාවිතා කරමින් අඳුන් වර්ග සෑදීම සිදු කිරීමට පුළුවන්. කෙසේ නමුත් ඒවා භාවිතා කිරීමත් කළ යුත්තේ ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයටමයි.

ඉන් අනතුරුව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා යොමුවන්නේ යම් පුද්ගලයෙකු රති ක්‍රීඩාවේ දක්ෂයකු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඖෂධීය පාන වර්ග සකස් කර ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳවයි.

උච්චාට මුල්, වර්ඛ්‍ය, වැල් මී යන ඖෂධ වර්ග ගෙන කිරිත් සීනිත් සමග මිශ්‍රකොට බීමෙන් ඔහුගේ ශාරීරික සහ මානසික ශක්තිය වැඩිවී අදාළ පුද්ගලයාගේ සංසර්ග ශක්තිය වැඩිදියුණු වෙනවා.

එසේම එළුවන්ගේ සහ බැටළුවන්ගේ වෘෂණ කෝෂ කිරෙන් තම්බා සීනි සමග පානය කිරීමත් මේ ආකාරයටම තවත් ප්‍රබල රතිය වර්ධනය කිරීමේ ඖෂධයක් වනවා. ඉන් අනතුරුව එතුමා තවත් මේ ආකාරයටම ප්‍රබල මට්ටමේ ශක්තිජනක පාන වර්ග දෙකක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා.

විදාරීකන්ද, වංශලෝචන, ස්වයංගුප්ත යන ඖෂධ වර්ග තුන චූර්ණයක් බවට පත්කොට කිරි වල දමා පානය කිරීමත්, පියාල ඇට, මෙරටාක්ෂී සහ විදාරි යන ඖෂධ කිරිවල මිශ්‍ර කොට පානය කිරීමත් මේ ආකාරයටම රතිය වඩන ඖෂධ වනවා.

 

අපිට ලබන සතියේදී මේ ප්‍රකරණය ඉවර කරන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. එහෙමනම් ඉතින් වෙනදා වගේම මේ ලිපිය යාළු මිත්‍රයෝ එක්ක ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *