කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – අසූ එක්වැනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 73 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 74 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 75 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 76 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 77 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 78 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 79 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 80 කොට​ස

 

පසුගිය සතියේ අවසානයේදී සඳහන් කළා වගේම අපි මේ පිවිසෙන්නේ කාම සූත්‍රයේ අවසාන ප්‍රකරණ දෙකට. අපි අද සුභගකරණ වශීකරණ වෘෂ්‍ය යෝග ප්‍රකරණය කියවන්න පටන් ගමු.

යම්කිසි මනුෂ්‍යයෙක් රූපය, ගුණය, වයස පරිත්‍යාගශීලීත්වය යන කාරණා හතර මත සුන්දර මනුෂ්‍යයෙකු බවට පත්වෙනවා.

අවසාන කාරණාවන් තුනම මනුෂ්‍යයකුගේ අභ්‍යන්තර ගුණය හා සම්බන්ධ කාරණා. නමුත් රූපය කියන්නේ බාහිර කාරණයක්. වත්ස්‍යායන පඬිතුමා මේ ප්‍රකරණයේදී උත්සාහ කරන්නේ මනුෂ්‍යයෙකුගේ බාහිර ස්වරූපය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි උපක්‍රම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න.

ඒ සඳහා එතුමා විසින් සාම්ප්‍රදායිකව භාරතය පුරා පැතිරී තිබෙන ආයුර්වේද ඖෂධ පිළිබඳව සඳහන් කළා කියලා හිතන්න පුළුවන්.

ඒ ගැන විස්තරාත්මකව කියවන්න කලින් ඔබ විසින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවට ගතයුතුම දෙයක් පිළිබඳව අපිට කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි කාම සූත්‍රයේ සඳහන් වුණ පලියට මේ අදාළ ඖෂධ ගැනීම කළ යුතු බව සුදුසුයි කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ කියන එක. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට යම් ගැටළුවක් පවතීනම් විධිමත් වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගැනීම තමයි කළ යුතු වන්නේ.

අපි දැන් එතුමා සඳහන් කරලා තියෙන ඖෂධ පිළිබඳව හොයලා බලමු.

යම්කිසි පුද්ගලයෙකු තමන්ගේ බාහිර රූප ශෝභාව වර්ධනය කිරීමට සිතන්නේනම් ඔහු තුවරලා, කොට්ටං, තාලිස පත්‍ර යන සියල්ල ගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කොට අඹරාගෙන  සාදාගනු ලබන ආලේපය සිය ශරීරයේ තැවරීම සිදුකළ යුතුයි.

එසේම ඉහත සඳහන් කළ සියලු ඖෂධ වර්ග අඹරා ගැනීමෙන් අනතුරුව බලු ඇට තෙලින් පුරවන ලද මිනී හිස් කබලකට දැමීමෙන් සාදාගත් අඳුන් ගැල්වීමෙන් ඇස්වල කාන්තිමත් ස්වභාවය වර්ධනය වනවා.

සාරණ, සහදෙව් ලෙස හැඳින්වෙන ගොඩ මානෙල්, ඉරමුසු, කටුකරඬු, උත්පලපත්‍ර යන සියලු ඖෂධ එකට ගෙන සිඳ ගැනීමෙන් සකස් කරනු ලබන තෙල ඇඟෙහි ගැලවීම මගින් රූප සම්පත්තිය වර්ධනය වෙනවා.

එසේම මේ ඖෂධවල කොළවලින් තැනූ මල් මාලා පැළඳීම මඟින්ද සිරුරේ ශෝභාව වර්ධනය වන බව සඳහන් වෙනවා.

 

නෙලුම් රේණු, නිල් මානෙල් රේණු, නාමල් රේණු වලින් සාදාගත්  චූර්ණයක් ගිතෙල් සහ මී පැණි සමඟ මිශ්‍ර කිරීමෙන් සාදාගනු ලබන ආලේපය ඇඟෙහි ගැල්වීම තමාගේ රූ සපුව වර්ධනය කර ගැනීමට කැමති පිරිස් විසින් භාවිතා කළ හැකි තවත් ඖෂධයක්.

මොණර ඇසක් හෝ කළු දිවියාගේ ඇසක් රනින් කරන ලද සුරේක දමා දකුණතෙහි බැඳ ගැනීමෙන් රූප ශෝභාව වර්ධනය වන බවත් ඉන් අනතුරුව කියවෙනවා.

බදරමිණ සහ ශංඛමණී ලෙස හඳුන්වනු ලබන මැණික් ගල් විශේෂද මේ ආකාරයටම තම දකුණු අතේ බැඳගෙන යෑමට පුළුවන්. මෙවැනි තවත් උපාය උපක්‍රම පිළිබඳව අර්ථව වේදය හැදෑරීමෙන් වටහා ගත හැකි බව ඉන් අනතුරුව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා සඳහන් කරනවා.

ඉන් අනතුරුව එතුමා පවසන්නේ බාල දැරියකගේ රූප ශෝභාව වර්ධනය වන ආකාරයන් පිළිබඳවයි. නමුත්  එය පවසා ඇත්තේ එකල සමාජය තුළ ජීවත් වූ ගණිකාවකට ලැබෙන දියණියකට බව එයින්ම අනතුරුව සඳහන් කර ඇති දෑ අධ්‍යයනය කිරීම මගින් පැහැදිළි වෙනවා. එතුමාට අනුව වැඩිවියට පැමිණීමෙන් පසුව දැරියක්ව වසරක පමණ කාලයක් ගතවන තෙක් පිරිමින්ගේ දෑසට අසු නොවන සේ වෙන් කොට තබා ගැනීම කළ යුතුයි. එමගින් මෙවැනි තැනැත්තියන් ගේ රූප ශෝභාව අතිශයින් ඉහළ මට්ටමකට පැමිණෙන අතර ඇයව පළමු වරට දකිනු ලබන පිරිමින් විසින් ඇයව ලබාගැනීමට තරගකාරී ස්වභාවයෙන් කටයුතු කරන බව ඉන් අනතුරුව කියවෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී ඇයගේ මවට වැඩිම මුදලක් ලබා දෙන තැනැත්තා හට ඇයව ලබාදීම සුදුසුයැයි වත්ස්‍යායන පඬිතුමා නිර්දේශ කරනවා.

ඒ ආකාරයටම ඇයගේ ආශ්‍රයට සුදුසු පුද්ගලයන් සිය නිවෙස වෙත කැඳවා විවිධ උත්සව අවස්ථා සඳහා සම්බන්ධ කරගෙන ඇයට ගැළපෙන තවත් පුද්ගලයෙකු සිටීදැයි යන්න පිළිබඳව විමසිලිමත් වීම සුදුසු වෙනවා. 

පසුගිය කාලයේදී අපි කියවපු ප්‍රකරණ වගේම මේ ප්‍රකරණයත් කාම සූත්‍රයේ තවත් එක් දීර්ඝ ප්‍රකරණයක්. එහෙමනම් ඉතින් වෙනදා වගේම ඔබ කමෙන්ට් එකක් නොදැම්මත් යාළුවෝ එක්ක මේ ආටිකල් එක බෙදා හදා ගන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *