කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් – හැත්‍තෑ හතරවෙනි කොටස

මේ ලිපි පෙළේ පැරණි ලිපි මගහැරුණානම් පහත ලින්ක් වලින් ඒවා කියවලාම මෙතැනට එන්න…

 

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 1 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 2 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 3 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 4 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 5 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 8 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 18 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 19 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 20 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 21 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 22 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 23 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 24 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 25 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 26 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 27 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 28 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 29 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 30 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 31 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 32 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 33 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 34 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 35 කොටස

කාස සූත්‍රය සිංහලෙන් 36 කොට​ස

කා​ම සූත්‍රය සිංහලෙන් 37 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 38 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 39 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 40 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 41 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 42 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 43 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 44 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 45 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 46 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 47 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 48 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 49 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 50 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 51 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 52 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 53 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 54 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 55 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 56 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 57 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 58 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 59 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 60 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 61 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 62 ​කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 63 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 64 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 65 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 66 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 67 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 68 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 69 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 70 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 71 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 72 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 73 කොටස

 

පසුගිය සතියේ කියවන්න ආරම්භ කරපු ලාභ විශේෂ ප්‍රකරණය මේ සතියේදීත් අපි කියවගෙන යමු.

පසුගිය ලිපිය තුළින් අපි අවසානයට සඳහන් කළේ අතිශයින් ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයෙක් ගණිකාවක් කෙරෙන් වෙන් වී යෑමට බලපාන කාරණා පිළිබඳවයි. මෙහිදී වත්ස්‍යායන පඬිතුමා ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයාට අමතරව කෘතඥ පුද්ගලයා යැයි තවත් කොටසක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. ඒ ඇයගේ අනුරාගවත් බව හෝ වෙනත් ගුණයක් නිසා ඇයට ඇලුම් කිරීමට පෙළඹෙන පිරිස්. මෙවැනි පුද්ගලයන් ගණිකාවන් අතින් සිදුවූ එක් වරදක් නිසා හෝ ඇය සමඟ තරඟ කරන අනිත් ගණිකාවක් විසින් සඳහන් කරන ලද චෝදනා මත පදනම්ව ඇයව අත්හැර  දැමීම සිදු කරන්නේ නැහැ. මෙවැනි පුද්ගලයන් ඉක්මනින් කලබල වී තීරණ වලට නොඑළඹෙන අතර ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සතුව යම්තාක් දුරකට හෝ දුර්වලතා පවතින බව ඔවුන් විශ්වාස කරනවා.

මේ නිසා අනුරාගවත් පුද්ගලයා, ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයා සහ කෘතඥ පුද්ගලයා යන වර්ගීකරණයෙන් අදාළ තැනැත්තා අයත් වන්නේ කුමන වර්ගීකරණයටද යන්න පිළිබඳව නිසි අදහසක් ලබාගෙන ඒ අනුව කටයුතු සිදුකිරීමෙන් ගණිකාවකට ලබාගත හැකි ලාභ ප්‍රමාණය වැඩි වන බව ඉන් අනතුරුව සඳහන් වෙනවා.

මෙතැන් සිට සාකච්ඡා වන්නේ වෙනත් මානයක කරුණු කීපයක්. ගණිකාවක් විසින් ඇයට ඉතාම සමීප පුද්ගලයාගේ උපදෙස් සහ ධනලාභය යන දෙක අතරින් ධන ලාභය සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන බව වෙනත් ආචාර්යවරු පවසා තිබෙනවා. නමුත් වත්ස්‍යායන පඬිතුමා නම් සඳහන් කරන්නේ කෙතරම් ධනය ලැබුවත් සමීප පුද්ගලයාගේ උපදෙස් නොපිළිගැනීම නිසා ඔහුගේ සිතේ කලකිරීමක් ඇති වන බවයි.

එම නිසා එවැනි අවස්ථාවකදී  තමන්ට එම ධනය ලබා ගැනීමට නොවැළැක්විය හැකි අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගී ඇති බවත්, ඔහුගේ උපදෙස් නිවැරදි බව තමන් පිළිගන්නා බවත්, මින් පසුව හෝ ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට තමන් පොරොන්දු වෙන බව පවසා අදාළ ධනය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කර යුතුයි.

එසේම ඇතැම් පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කිරීමට අවශ්‍ය වන හේතු ලෙස ධනය ලබා දීම සහ කරදර උවදුරු වළක්වාලීම යන කරුණු දෙක පවතිද්දී, ධනය සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබාදිය යුතුයැයි  පුරාණ ආචාර්යවරු පවසද්දී වත්ස්‍යාන  පඬිතුමා වෙනත්ම මගක් ගන්නවා.

එතුමාට අනුව තමන්ට අවශ්‍ය ධනය ඕනෑම මොහොතක හෝ උපයා ගත හැකි නමුත් තමන්ට සිදුවන කරදර කුමන මොහොතේ ආරම්භ වී කුමන මොහොතේ කෙළවර වේද යන්න පිළිබඳව කිසිවෙකුට පුරෝකථනය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එසේම එවැනි උවදුරු මගින් සිදුවන අනර්ථය නිසා සුවිශාල ධනයක් විනාශ වී යා හැකියි. එම නිසා සෑම විටම ගණිකාවක් විසින් තමන්ට එල්ල විය හැකි කරදර සහ විපත් පිළිබඳව සූදානම්ව සිටීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වෙනවා.

ඉන් අනතුරුව විවිධ වර්ගයේ ගණිකාවන් විසින් තමන්ට ලැබෙන ධනය භාවිතා කරනු ලබන්නේ කුමන කුමන දේවල් වලටද යන්න පිළිබඳව විස්තර කෙරෙනවා.

ප්‍රධාන පෙළේ ගණිකාවන් විසින් හැකිතාක් ධනය උපයනු ලබන්නේ සමාජ සේවා හෝ ආගමික කටයුතු සඳහා එම අතිරේක ධනය පරිත්‍යාග කිරීමේ චේතනාව අනුවයි. උදාහරණයක් ලෙස දේවාල, පොකුණු, උයන් ආදිය තැනීම, ඒදඬු පාලම් ආදිය සකස් කිරීම, ගිනි දෙවියන් පිදීම, ගවයන් පූජා කිරීම සහ දෙවියන්ට පූජෝපහාර පැවැත්වීම ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ගණිකාවන් අතර දෙවැනි පෙළ තත්ත්වයේ පසුවන රූපජීවාවන් ධනය එක්රැස් කරන්නේ රන් රිදී ආභරණ මිලදී ගැනීමට සහ තම නිවෙස් අලංකාර කිරීම සඳහායි.

තුන්වන පෙළේ ගණිකාවන් ලෙස සැලකෙන කුම්භදාසීන්ගේ අපේක්ෂාව වන්නේ රසවත් ආහාර බුදීම, සුවඳ විලවුන් ගැල්වීම වැනි එදිනෙදා ජීවිතය හා සම්බන්ධ සාමාන්‍ය කටයුතු සඳහා මුදල් වැය කිරීමටයි.

මේ කෙසේ වෙතත් තමන් සිදු කරනු ලබන වෘත්තියේ නිපුණත්වයට පැමිණි කල ඕනෑම වර්ගයේ ගණිකාවකට සුවිශාල ධනයක් උපයා ගත හැකි බව වත්ස්‍යායන පඬිතුමා සඳහන් කරනවා.

එහෙමනම් ඉතිං වෙනදා වගේම මේ ආටිකල් එක ඔබේ යාළුවෝ එක්ක ෂෙයාර් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ලබන සතියේ මේ ලාභ විශේෂ ප්‍රකරණය කියවලා නිම කරන්න උත්සාහ කරමු .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *