තිබහට බොන්න වගේම පාටියකට හදන්නත් ගැලපෙන මොහිටෝ මොක්ටේල් රෙසිපි 7ක්

මොක්ටේල් කියන්නෙ ඇල්කොහොල් යූස් නොකර හදන පානයක් කියල දන්නවනෙ. අද අපි ගෙනාවා එක එක රසින් මොක්ටේල් මොහිටෝ හදාගන්න හැටි. ඔයාලට ගෙදරදීම හදලා රස විඳින්න පුළුවන් හරිම ලේසි රෙසිපි ටිකක් තමයි මේ

 

1. Pineapple Mojito

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. කොටු කපාගත් අන්නාසි කෝප්ප 1
 2. පෙති කපාගත් දෙහි ගෙඩි 2ක්
 3. අයිස් කියුබ්ස් ටිකක්
 4. සෝඩා අවශ්‍ය තරම්
 5. පයිනැපල් සිරප්
 6. මින්චි කොළ ස්වල්පයක්

 

පයිනැපල් සිරප් එකට

 

 1. චොප්කරගත් අන්නාසි කෝප්ප 1
 2. සීනි මේස හැඳි 2
 3. වතුර කෝප්ප 1

 

 • පයිනැපල් සිරප් එක හදන්න අන්නාසි වලට වතුර දාලා ලිපේ තියන්න. ටිකකින් සීනි ටික දාගන්න. අඩු ගින්දරේ විනාඩි 15ක් විතර හැඳිගාන්න. පැණි රස මදි නම් තව සීනි එකතු කරන්න. අන්නාසි හොඳටම ස්ටූ උනාම ලිප ඕෆ් කරගන්න. යුෂ ටික පෙරලා ෆ්‍රිජ් එකට දාලා අවශ්‍ය වෙලාවට එළියට ගන්න. 
 • මොහිටෝ එක හදාගන්න උස වීදුරුවකට දෙහි කෑලි ටික දාගන්න. ඊළඟට මින්චි කොළ දාලා කලවම් කරගන්න. 
 • ඒකට පයිනැපල් සිරප් එක දාලා කලවම් කරලා අයිස් කියුබ් දාගෙන ග්ලාස් එක පිරෙන්න සෝඩා දාගන්න. 
 • උඩින් පයිනැපල් කෑලි ටිකක් දාලා ගානිශ් කරගන්න. 

 

2. Blueberry Mojito

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. බ්ලූබෙරි ස්වල්පයක්
 2. දෙහි යුෂ මේස හැඳි 2
 3. සීනි මේස හැඳි 2
 4. මින්චි කොළ ස්වල්පයක්
 5. සෝඩා කෝප්ප 1/2 
 6. දෙහි පෙති ටිකක්
 7. අයිස් කියුබ් ස්වල්පයක්

 

 • ග්ලාස් එකකට බ්ලූබෙරි ටික දාලා සීනි හා මින්ට් කොළ දාලා පොඩි කරගන්න. බ්ලූබෙරි චොප් වෙලා කලවම් වෙනකල් හැඳිගාන්න. 
 • ග්ලාස් එක පිරෙනකල් අයිස් කියුබ් දාගන්න. ඒකට සෝඩා එකතු කරන්න. 
 • උඩින් බ්ලූබෙරි හා දෙහි පෙති තියලා චොප්කරගත් මින්ට් ලීව්ස් ටිකකින් ගානිශ් කරගන්න. 

 

3. Watermelon Mojito

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. දෙහි පෙති 2
 2. මින්චි කොළ 5
 3. කපාගත් කොමඩු කෝප්ප 1
 4. ඇපල් සයිඩර් කෝප්ප 3/4
 5. අයිස් කියුබ් ස්වල්පයක්
 6. ලයිම් ජූස් මේස හැඳි 1

 

 • ග්ලාස් එකකට දෙහි යුෂ හා මින්චි කොළ දාලා පොඩි කරමින් කලවම් කරගන්න. ඊලඟට කොමඩු ටික දාලා අයිස් කියුබ් දාගන්න.  
 • ග්ලාස් එක පිරෙන්න ඇපල් සයිඩර් එකතු කරන්න. උඩින් දෙහි පෙති දාලා මින්චි කොළ ටිකක් දාගන්න. 

 

4. Strawberry Mojito

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. මින්චි කොළ 3-4
 2. ස්ට්‍රෝබෙරි සිරප් කෝප්ප 1/4
 3. කපාගත් ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩි 4-5
 4. සෝඩා අවශ්‍ය තරම්
 5. දෙහි යුෂ මේස හැඳි 3

 

ස්ට්‍රෝබෙරි සිරප් එකට

 

 1. කපාගත් ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩි 4
 2. සීනි තේ හැඳි 3
 3. වතුර ස්වල්පයක්

 

 • සිරප් එක හදාගන්න වතුර හා ස්ට්‍රෝබෙරි ලිපේ තියලා හැඳිගාන ගමන් සීනි එකතු කරන්න. ස්ට්‍රෝබෙරි වල යුෂ මිශ්‍රණයට එකතු වෙලා ස්ට්‍රෝබෙරි කෑලි සුදුපාට වෙනකල් තියලා ලිපෙන් බාලා යුෂ ටික පෙරාගන්න. 
 • ග්ලාස් එකකට මින්චි කොළ දාලා දෙහි යුෂ හා ස්ට්‍රෝබෙරි කෑලි දාගන්න. මේ ටික චොප් වෙනකල් පොඩි කරලා ස්ට්‍රෝබෙරි සිරප් එකතු කරන්න. 
 • ඊළඟට අයිස් කැට දාලා අන්තිමට ග්ලාස් එක පිරෙන්න සෝඩා දාලා ස්ට්‍රෝබෙරි කෑලි ටිකක් උඩින් දාගන්න. 

 

5. Mint Mojito

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. මින්චි කොළ 5
 2. දෙහි පෙති 2
 3. දෙහි යුෂ මේස හැඳි 2
 4. සෝඩා කෝප්ප 1
 5. අයිස් කියුබ් ස්වල්පයක්

 

 • ග්ලාස් එකකට මින්චි කොළ දාලා දෙහි යුෂ හා දෙහි පෙති එක්ක හොඳට පොඩි කරමින් කලවම් කරගන්න. 
 • ඊළඟට අයිස් කියුබ් ටික දාගන්න. තව ටිකක් කලවම් කරලා ග්ලාස් එක පිරෙන්න සෝඩා දාගන්න. 

 

6. Raspberry Mojito

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. මින්චි කොළ ස්වල්පයක්
 2. රාස්බෙරි ස්වල්පයක්
 3. දෙහි යුෂ මේස හැඳි 2
 4. සෝඩා

 

රාස්බෙරි සිරප් එකට

 

 1. රාස්බෙරි කෝප්ප 1/2
 2. සීනි කෝප්ප 1/4
 3. වතුර

 

 • සිරප් එකට රාස්බෙරි හා වතුර ලිපේ තියලා රත් කරන ගමන් සීනි දාගන්න. හැඳිගානකොට රාස්බෙරි චොප් වෙලා සිරප් එක හැදෙයි. මේක පෙරලා අරන් ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න. 
 • ග්ලාස් එකකට දෙහි යුෂ හා මින්චි කොළ දාලා පොඩි කරමින් කලවම් කරලා රාස්බෙරි ටික දාගන්න.  
 • උඩින් රාස්බෙරි සිරප් හා අයිස් කැට දාලා, සෝඩා එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. 

 

7. Coconut Mojito

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

 

 1. මින්චි කොළ ස්වල්පයක්
 2. දෙහි යුෂ මේස හැඳි 2
 3. කොකනට් ක්‍රීම් කෝප්ප 1/2
 4. සීනි තේ හැඳි 2
 5. සෝඩා
 6. අයිස් කැට ස්වල්පයක්
 7. දෙළුම් ඇට ස්වල්පයක්

 

 • කලින් වගේම මින්චි කොළ හා දෙහි යුෂ හොඳට පොඩි කරමින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කොකනට් ක්‍රීම් ටික දාගන්න.
 • මේක හොඳටම මික්ස් කරගන්න. ඒකට අයිස්කැට ටිකත් දාලා හොඳට කලවම් කරලා සෝඩා ග්ලාස් එක පිරෙන්න ඇති තරම් දාගන්න. 
 • උඩින් දෙළුම් ඇට හා මින්චි කොළ ටිකක් ඉසගන්න.