ගූග්ල් කීප් පාවිච්චි කරනවද? ගූග්ල් කීප් වල තියෙන මේ විශේෂාංග පාවිච්චි කරලා තියෙනවද?

දැන් කාලේ ස්මාට්ෆෝන් එකෙන්, කම්පියුටර් එකෙන් වැඩ කරගන්න ගොඩක් අය ඔය නෝට්‍ස් තියාගන්න ඇප්ස් පාවිච්චි කරනවනේ. ඉස්සර නම් නෝට්ස් තියාගන්න කියලා තිබුණේ පොඩි පොඩි සොෆ්ට්වෙයාර් වුනාට, දැන් තියෙන නෝට් පෑඩ්, ටු-ඩූ-ලිස්ට් ඇප්ස් වලින් සෑහෙන්න වැඩ ප්‍රමාණයක් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ විදියේ නෝට්පෑඩ්, ටු-ඩූ-ලිස්ට් ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් අද කාලේ අපේ වැඩකටයුතු සෑහෙන්න දුරට … Continue reading ගූග්ල් කීප් පාවිච්චි කරනවද? ගූග්ල් කීප් වල තියෙන මේ විශේෂාංග පාවිච්චි කරලා තියෙනවද?