ලංකාවේ දේශපාලනඥයින් ගැන රස කතා – 2 කොට​ස

කොච්චර කැළඹිලි තිබ්බත් ලංකාවේ දේශපාලනය කියන්නේ රස සාගරයක්. මේ දේශපාලන ලෝකයේ රස කතා ගැන Lifie අපි තබන දෙවැනි සටහන. ලංකාවේ දේශපාලනඥයින් ගැන රස කතා – 1 කොට​ස මෙතනින් කියවන්​න   1. වාඩි වෙන්න සර්  1956 කියන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනය උඩු යටිකුරු කරපු අවුරුද්දක්. මැද කොළඹ තුන්වෙනි මන්ත්‍රීවරයා විදියට පත් වුණු එම්. එස් තේමිසුත් මේ උඩු යටිකුරු … Continue reading ලංකාවේ දේශපාලනඥයින් ගැන රස කතා – 2 කොට​ස