එදිනෙදා අපිට හමුවෙන ෆේක් දේවල් අතුරින් ජෙනුයින් එකක් හොයාගන්න උපදෙස්!

ගොඩක් වෙලාවට අපිට අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි, දැන් කාලේ තියෙන්නේ බාල බඩු කියන එක. වෙන විදියකට කිවුවොත්, ජෙනුයින් බඩු දැන් කාලේ සෑහෙන්න හිඟයි. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ ජෙනුයින් එකේ විදියටම හදපු ෆේක් එව්වා. ඇත්තම කිවුවොත් දැන් කාලේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සුත් ෆේක්නේ ආයුබොවංඩ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා මේ ෆේක් එව්වා අතුරින්, එහෙම නැතිනම් නියම … Continue reading එදිනෙදා අපිට හමුවෙන ෆේක් දේවල් අතුරින් ජෙනුයින් එකක් හොයාගන්න උපදෙස්!