ක්‍රිකට් ලෝ​ක කුසලාන ඉතිහාසයේ දුර්වල කණ්ඩායම් ලබාගත් නොසිතූ ජයග්‍රහ​ණ – Video