කොළඹ අවටින් රසට කොත්තු කන්න පුළුවන් සුපිරි ජොයින්ට් 7ක් – Video