2019 අවුරුද්දේ අලුත් විනෝදාංශයක් පටන් ගනිමුද? – Video