ලංකාවේ දකින්න ලැබෙන වෙනසක් වුණු මෝටර් බයික් කීපයක්! – Video