අලුතෙන් සයන්ස් ෆික්ෂන් ටීවී සීරීස් හොයන අයට නියම තෝරාගැනීම් 8ක්! – Video