අපේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රකට ගායක ගායිකා යුවළ 7ක් – Video