රෝල්ඩ් ඩාල්ගේ ළමා කතා පොත් පෙළෙන් සිනමාවට ගිය ගමනක් – Video