ඒ කාලෙ ටීවී ඇඩ්වල හිටපු මේ ලස්සනම කොල්ලෝ මතකද – Video