හෙළ සිනමාවේ පියාගේ නික්ම යෑම !!

Lester James Peries